Departament Zezwoleń i Koncesji: 0-22-601-16-02 - Załatwianie spraw - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Załatwianie spraw

Departament Zezwoleń i Koncesji: 0-22-601-16-02

Postępowanie administracyjne wszczyna się na wniosek strony.

Wniosek może być skierowany do Ministra Spraw Wewnętrznych: drogą pocztową, drogą elektroniczną (tylko wówczas, gdy wniosek jest opatrzony podpisem elektronicznym), drogą fax-ową (należy później dostarczyć również oryginał).


Dokumenty dotyczące postępowań administracyjnych prowadzonych w Departamencie Zezwoleń i Koncesji można składać osobiście w Biurze Podawczym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych– ul. Rakowiecka 2a w godzinach pracy 8:00 - 16:00 lub przesyłać drogą pocztową.
PRZESYŁKĘ POCZTĄ KURIERSKĄ NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES: 02-591 WARSZAWA, ul. RAKOWIECKA 2a

Zapytania ogólne proszę kierować drogą elektroniczną:

 • waii@msw.gov.pl lub fax-em: 0 22 848-97-81.
Informacje dotyczące postępowań administracyjnych będących w toku udzielane są, po podaniu numeru sprawy, pod numerami telefonów:
 • 22 60-146-96 - koncesje,
 • 22 60-118-70 - zezwolenia na nabycie nieruchomości, akcji, udziałów przez cudzoziemców,
 • 22 60-116-02 - pojazdy uprzywilejowane.

Na podstawie art.6 ust.1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej, obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia, pozwolenia lub koncesji, o wydanie zaświadczenia, złożenia pełnomocnictwa do sprawy lub dokonania innych czynności podlegających opłacie skarbowej.
Opłat skarbowych należy dokonywać przelewem na podany niżej numer rachunku bankowego lub w kasie Urzędu Miasta St. Warszawy Dzielnica Mokotów.
Numer rachunku bankowego, na który należy wpłacać należności z tytułu opłat skarbowych:

Urząd Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy

Wydział Budżetowo – Księgowy

02-517 Warszawa ul. Rakowiecka 25/27

BANK HANDLOWY w Warszawie S.A.

18 1030 1508 0000 0005 5002 3113

SWIFT: CITIPLPX

Informacje o wysokości opłat skarbowych:

 • zezwolenie na nabycie przez cudzoziemca nieruchomości, udziałów, akcji – 1.570 zł
 • koncesja na usługi ochrony osób i mienia – 616 zł
 • koncesja na obrót specjalny – 616 zł od wnioskowanego zakresu
 • wpis do działalności regulowanej – 616 zł
 • decyzja w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego – 523 zł
 • zezwolenie na utworzenie przez fundację zagraniczną na terytorium RP przedstawicielstwa – 855 zł
 • przedłużenie terminu ważności pozwolenia lub rozszerzenie zakresu działalności – 50 % stawki
 • kolejny rodzaj działalności – 100 % stawki
 • promesa – 98 zł
 • decyzja inna niż wymienione, do której mają zastosowanie przepisy KPA – 10 zł
 • pełnomocnictwo – 17 zł
 • wydanie zaświadczenia – 17 zł

Niezapłacona opłata skarbowa od dnia wniesienia wniosku stanowi zaległość podatkową, od której naliczane są odsetki, o czym organ prowadzący postępowanie poinformuje organ podatkowy.
W przypadku nie uiszczenia opłaty skarbowej w wyznaczonym terminie wniosek podlega zwrotowi na podstawie art. 261 § 1 i 2 kpa.

Wszelkie pytania i wątpliwości można przekazywać również pocztą elektroniczną - adres e-mail: waii@mswia.gov.pl, lub faksem: (22) 848-97-81.
Przyjęcia interesantów przez Kierownictwo Departamentu i Naczelników Wydziałów odbywają się we wtorki (sprawy związane z działalnością koncesjonowaną) oraz w poniedziałki (sprawy zezwoleń na nabycie nieruchomości, udziałów lub akcji). Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia godziny spotkania. tel. (22) 60-116-02.

Miesięczne zestawienie przyjętych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania

Jednostka organizacyjna MSWiA: Departament Zezwoleń i Koncesji

1.  Zestawienie stanu przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania.

 

Miesiąc: styczniu 2016 r.

 

Ilość przyjętych spraw:  3950 w tym:

 • wnioski - 255
 • inne sprawy wymagające załatwienia - 3695

Ilość spraw załatwionych lub rozstrzygniętych: 2021 w tym:

 • wydane akty administracyjne - 335
 • sprawy inne załatwione - 1686

Ilość spraw co do których powstała konieczność zasięgnięcia dodatkowych opinii:  147

Ilość spraw zawieszonych: 2 w tym:

 • 2 z urzędu.                                                     

Ilość spraw umorzonych: 8 w tym:

 • 6 na wniosek strony postępowania,
 • 2 z urzędu.

Informacja na temat kolejności załatwiania spraw: sprawy załatwiane są zgodnie z zasadami kpa.

2. W  miesiącu styczniu 2016 r. Wydział ds. Kontroli Działalności Reglamentowanej nie przeprowadził żadnej kontroli własne.

 

Informacja przygotowana przez Departament Zezwoleń i Koncesji MSWiA

Dyrektor DZiK - Cezary Gawlas

Czas wytworzenia informacji - styczeń 2016 r.

 

 

Metryczka

Data publikacji : 05.02.2015
Data modyfikacji : 08.02.2016
Podmiot udostępniający informację:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dyrektor DZiK- Cezary Gawlas
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kołodziejczak Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kołodziejczak
do góry