Informacja ogólna - Dostęp do informacji publicznej - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

INFORMACJA PUBLICZNA

Przed przekazaniem wniosku prosimy o zapoznanie się z całością poniższej informacji.

W zakresie przewidzianym w ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2058, z późn. zm.) każdy ma prawo do uzyskania informacji o działalności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Z brzmieniem ustawy można się zapoznać pod adresem: tutaj

Podstawowe informacje o działalności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji są zamieszczone na stronie podmiotowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek.

ZŁOŻENIE WNIOSKU

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być złożony w formie:

 • elektronicznej – za pośrednictwem formularza elektronicznego
 • listownie na adres:

  Kancelaria Główna
  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
  ul. Stefana Batorego 5
  02-591 Warszawa

TERMINY

Udostępnienie informacji następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli informacja nie może być udostępniona w wyznaczonym terminie wnioskodawca zostaje poinformowany o powodach opóźnienia i terminie udzielenia odpowiedzi. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do MSWiA.

Udostępnienie informacji następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem chyba, że środki techniczne, jakimi dysponuje MSWiA to uniemożliwiają.

OPŁATY

W przypadku, gdy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poniesie dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub z koniecznością przekształcenia informacji publicznej, można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

W terminie 14 dni od daty złożenia wniosku wnioskodawca zostanie powiadomiony o konieczności wniesienia opłaty.

Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

ODMOWA

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu, m.in., w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji jest rozpatrywane w ciągu 14 dni.

Wykaz informacji publicznych dostępnych w centralnym repozytorium w celu ponownego wykorzystywania

10 marca 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej, która reguluje m. in. kwestie dotyczące  uruchomienia i prowadzenia centralnego repozytorium informacji publicznej (CRIP).
Wykaz informacji przeznaczonych do udostępnienia w CRIP został określony w:

 1. Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej
 2. Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej

Rozporządzenia te wskazują, jakie dane są dostępne w serwisie, jak często powinny być aktualizowane oraz jak powinny zostać przygotowane przed ich udostępnieniem.
Podstawowym sposobem dostępu do informacji w CRIP jest strona WWW. Przeszukiwanie informacji odbywać się może według kategorii, dostawcy danych, po słowach kluczowych, a także wpisując frazę w wyszukiwarce. Wyniki wyszukiwania można dodatkowo filtrować, aby dotrzeć do interesujących danych.

Metryczka

Data publikacji 08.07.2016
Data modyfikacji 12.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Departament Bezpieczeństwa
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Gąsiński
do góry