OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia 2005 r. o sprostowaniu błędów

Dz.Urz.MSWiA.05.7.26

OBWIESZCZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia  29 kwietnia 2005 r.

o sprostowaniu błędów

(Dz. Urz. MSWiA z dnia 22 czerwca 2005 r.)

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z późn. zm.1)) prostuje się następujące błędy:

  1)  w zarządzeniu Nr 38 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2004 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. MSWiA Nr 14, poz. 36) w:

a)  tytule zarządzenia zamiast wyrazu "rozporządzenie" powinien być wyraz "zarządzenie",

b)  § 1 pkt 1 w lit. a zamiast wyrazu "Sekretarz" powinny być wyrazy "Sekretarz Stanu" oraz zamiast wyrazu "Sekretarzowi" powinny być wyrazy "Sekretarzowi Stanu",

c)  § 1 pkt 1 w lit. b zamiast wyrazu "uzgodnienia" powinien być wyraz "uzgadniania";

  2)  w decyzji Nr 139 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2004 r. zmieniającej decyzję w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. MSWiA Nr 14, poz. 39) w tytule decyzji zamiast wyrazu "sekretarza" powinien być wyraz "Sekretarza".

_________

1)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 65, poz. 595 oraz z 2004 r. Nr 95, poz. 959.

 

 

Metryczka

Data publikacji 19.07.2005
Podmiot udostępniający informację:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
Osoba modyfikująca informację:
do góry