DECYZJA Nr 11 MINISTRA SWiA z dnia 21 stycznia 2005 r. zmieniająca decyzję w sprawie podróży służbowych poza granicami kraju oraz przyjmowania delegacji zagranicznych w Ministerstwie SWiA oraz w organach i jednostkach organizacyjnych podległych

lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Dz.Urz.MSWiA.05.1.3

DECYZJA Nr 11

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 21 stycznia 2005 r.

zmieniająca decyzję w sprawie podróży służbowych poza granicami kraju oraz przyjmowania delegacji zagranicznych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz w organach i jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

(Dz. Urz. MSWiA z dnia 25 maja 2005 r.)

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2380 i Nr 273, poz. 2703 postanawia się, co następuje:

§ 1. W decyzji Nr 151 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lipca 2002 r. w sprawie podróży służbowych poza granicami kraju oraz przyjmowania delegacji zagranicznych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz w organach i jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. MSWiA Nr 5, poz. 14) w § 11:

  1)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1.   Po powrocie z zagranicy przewodniczący delegacji lub osoba delegowana niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia powrotu:

1)    dokonuje rozliczenia pobranych zagranicznych środków finansowych w Biurze Administracyjno-Gospodarczym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji osobiście lub przez osobę upoważnioną do pobrania środków finansowych, z zastrzeżeniem § 8,

2)    składa pisemne sprawozdanie z podróży służbowej poza granicami kraju Ministrowi, właściwemu Sekretarzowi lub Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, obejmując także informację o przekazanych i otrzymanych upominkach lub prezentach. Osoby, o których mowa w § 1 pkt 5 składają sprawozdania za pośrednictwem bezpośredniego przełożonego.";

  2)  w ust. 3 wyrazy "czynności, o których mowa w ust. 1" zastępuje się wyrazami "czynności, o której mowa w ust. 1 pkt 2".

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Metryczka

Data publikacji 18.07.2005
Data modyfikacji 09.11.2006
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry