Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji


na podstawie art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.)]
L.p.

Ilość rekordów w bazie

102
L.p. Tytuł aktu Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia Planowany termin wydania rozporządzenia Status
1

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego, zawartego w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.). Konieczność zmiany obowiązującego rozporządzenia wynika z wejścia w życie w dniu 1 października 2015 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń z pomocy społecznej.

Aneta Kmita Dyrektor Departamentu Legalizacji Pobytu Urząd do Spraw Cudzoziemców

Opublikowano
Dz.U. z 2015 r. poz. 326

Opublikowany
2

Potrzeba wydania nowego rozporządzenia wynika z konieczności dostosowania wzorów odznak na umundurowaniu strażników Straży Marszałkowskiej do nowych, specjalistycznych stanowisk służbowych określonych w znowelizowanym w dniu 29 października 2015 r. aneksie nr 15 do Regulaminu wynagradzania pracowników Kancelarii Sejmu, który wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2016 r.

Mariusz Cichomski, Zastępca Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego MSWiA

Opublikowano
Dz.U. z 2016 r. poz. 140

Opublikowany
3

Dostosowanie obecnie obowiązującego rozporządzenia do treści rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, które zastąpiło rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. o tym samym tytule. W nowym rozporządzeniu Rady Ministrów zmieniona została m.in. kwota kryteriów dochodowych uprawniająca do  świadczeń z pomocy społecznej. W związku z tą zmianą zaistniała konieczność podwyższenia środków finansowych, które musi posiadać zapraszający cudzoziemca. 

Aneta Kmita Dyrektor Departamentu Legalizacji Pobytu Urząd do Spraw Cudzoziemców

Opublikowano
Dz.U. z 2016 r. poz. 289

Opublikowany
4

Projektowane rozporządzenie realizuje dyspozycję art. 4 ust. 3 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską podpisanego w Warszawie w dniu 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318), zaś nadanie osobowości prawnej przyczyni się do uzyskania większej sprawności działania, przez co ułatwi osiągnięcie celów statutowych.

Józef Różański Dyrektor Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Opublikowano
Dz.U. z 2016 r. poz. 458

Opublikowany
5

Poprzez wprowadzenie nowych wzorów ubrań  podniesiony zostanie poziom bezpieczeństwa, ergonomii i komfort pracy strażaków, dzięki zastosowaniu nowoczesnych materiałów i technologii wykonania, niedostępnych w okresie wprowadzania aktualnie obowiązującego rozporządzenia, tj. w roku 2005. Ponadto nowelizowane rozporządzenie wprowadza ubranie specjalne lekkie, które  może być używane w działaniach, podczas których nie występuje konieczność zakładania aktualnie stosowanego ubrania specjalnego (np. pożary traw, zboża).

st. bryg. Ireneusz Królik, dyrektor Biura Logistyki KG PSP

Opublikowano
Dz.U. z 2016 r. poz. 388

Opublikowany
6

Projekt jest wydawany na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w 80ch ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, w brzmieniu nadanym jej ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, i ma na celu przesunięcie daty wejścia w życie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. poz. 1937)

Roman Kusyk – Dyrektor Departamentu Ewidencji Państwowych MSWiA

Opublikowano Dz.U. 2015 r. poz. 2346

Opublikowany
7

Projekt jest wydawany na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w 100ap ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, w brzmieniu nadanym jej ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, i ma na celu przesunięcie daty wejścia w życie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców (Dz. U. poz. 1933)

Roman Kusyk – Dyrektor Departamentu Ewidencji Państwowych MSWiA

Opublikowano Dz.U. z 2015 r. poz. 2345

Opublikowany
8

Konieczność zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. poz. 681) związana jest z  przewidzianą w nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym zmianą terminu wejścia w życie przepisów dotyczących pobierania opłat ewidencyjnych.

Roman Kusyk – Dyrektor Departamentu Ewidencji Państwowych MSWiA

Opublikowano
Dz.U. z 2016 r. poz. 248

Opublikowany
9

Realizacja upoważnienia ustawowego zawartego w art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159, z późn. zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. poz. 1163).

Pan dr n. med. Marek Kondracki Dyrektor Departamentu Zdrowia w MSWiA

Opublikowano Dz.U. z 2016 r. poz. 249

Opublikowany
10

Realizacja upoważnienia z art. 85 ust. 10 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r.  – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. poz. 1741, z późn. zm.). 

Karolina Grenda Dyrektor Departamentu Spraw Obywatelskich MSWiA

Opublikowano
Dz.U. z 2016 r. poz. 253

Opublikowany
do góry