Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji


na podstawie art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.)]
L.p.

Ilość rekordów w bazie

397
L.p. Tytuł aktu Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia Planowany termin wydania rozporządzenia Status
11

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie sposobu, trybu i terminów przekazania danych do centralnej ewidencji kierowców

Projekt stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w 138b ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Roman Kusyk – Dyrektor Departamentu Ewidencji Państwowych MSWiA

Opublikowano
Dz.U. z 2016 r. poz. 248

12

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji

Projekt ma na celu wykonanie delegacji, zawartej w art. 62 ust. 8 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w art. 62 ust. 2 ustawy o Policji ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw oraz ustawą z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych – zmiany te dotyczą treści oświadczenia o stanie majątkowym policjantów.

Insp. Ryszard Walczuk – Dyrektor Biuro Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji

Grudzień 2015 r.

13

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru wniosku o udzielenia lub zmianę koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

Projekt ma na celu wykonanie delegacji zawartej w art. 17 ust. 8 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów. Ustawa ta wprowadza zmiany w art. 17 ustawy o ochronie osób i mienia, polegające na. ograniczeniu liczby dokumentów, jakie przedsiębiorca ubiegający się o koncesję ma obowiązek złożyć do organu koncesyjnego.

Cezary Gawlas – Dyrektor Departamentu Zezwoleń i Koncesji MSWiA

Luty - Marzec 2016 r.

14

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze

Realizacja upoważnienia ustawowego zawartego w art. 260 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.).

Pan Mariusz Marczyński, dyrektor Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności KG PSP tel. 022 5233058

I połowa marca 2016 r.

15

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie urlopów funkcjonariuszy Straży Granicznej

Projekt ma na celu wprowadzenie podstaw prawnych do przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej urlopu dodatkowego ze względu na pełnienie służby w warunkach szczególnie uciążliwych.

Zastępca Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej płk SG Michał Nowakowski-Lipka

Kwiecień 2016 r.

16

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia płatnych urlopów dodatkowych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej

Projekt ma na celu wprowadzenie podstaw prawnych do przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej urlopu dodatkowego ze względu na pełnienie służby w warunkach szczególnie uciążliwych.

Zastępca Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej płk SG Michał Nowakowski-Lipka

Kwiecień 2016 r.

17

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wzoru wezwania do opróżnienia lokalu mieszkalnego, miejsca w internacie albo kwaterze internatowej, wzoru decyzji o opróżnieniu lokalu mieszkalnego, miejsca w internacie albo kwaterze internatowej oraz wzoru wniosku o zamianę lokalu mieszkalnego, będącego w zasobie Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art.78c ust.7 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r.poz.746 i poz.1322) 

Pan Zbigniew Lichocki – Radca Prawny Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

1 października 2016 r. (dotychczasowe rozporządzenia utrzymane w mocy nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji – 1 października 2015r.).

18

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej

Dostosowanie obowiązujących przepisów w zakresie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej  do zmian wprowadzonych do  Kodeksu pracy, m. in. polegających na włączeniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego do urlopu rodzicielskiego.

płk SG Michał Nowakowski-Lipka Zastępca Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej

Ogłoszony w Dz. U. z 2016 r. poz. 659

19

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Heraldycznej

Potrzeba powołania nowego członka Komisji Heraldycznej, wskazanego przez właściwy podmiot (Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji), w miejsce osoby, odwołanej na wniosek tego organu.

Grzegorz Ziomek, Dyrektor DAP MSWiA

Luty 2016 r.

20

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Konieczność wydania przedmiotowego rozporządzenia wynika z upoważnienia ustawowego określonego w art. 88 ust. 2 nowej ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. poz. 1322) w związku z art. 136 ust. 1 tej ustawy.

Zbigniew LICHOCKI radca prawny ZZM MSW

I/II kwartał 2016 r.

Wybierz Strony

do góry