Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji


na podstawie art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.)]
L.p.

Ilość rekordów w bazie

195
L.p. Tytuł aktu Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia Planowany termin wydania rozporządzenia Status
200

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony placówek zagranicznych przez Służbę Ochrony Państwa

W związku z ustawą o Służbie Ochrony Państwa zaistniała konieczność wypełnienia delegacji ustawowej zawartej w art. 4 ust. 9 poprzez opracowanie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  w sprawie ochrony placówek zagranicznych przez Służbę Ochrony Państwa

Mariusz Cichomski, Zastępca Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego MSWiA

Styczeń  2018 r.

Procedowany
201

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych

Z data wejścia w życie  ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw, utworzona zostanie nowa jednostka organizacyjna – Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej co spowoduje konieczność dostosowania przepisów dotyczących rozpatrywania spraw mieszkaniowych funkcjonariuszy pełniących służbę w tej jednostce.

płk SG Piotr Sienkiewicz Dyrektor Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej

 Razem z wejściem w życie ustawy. (planowany IV kwartał  2017 r.)

Procedowany
202

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie umundurowania strażników Straży Marszałkowskiej

Projektowane rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie umundurowania strażników Straży Marszałkowskiej zostało przygotowane w związku z potrzebą wprowadzenia zmian w zakresie dotychczasowych wzorów umundurowania i odznak strażników Straży Marszałkowskiej. Obowiązujące od 2003 roku wzory umundurowania strażników Straży Marszałkowskiej zostały opracowane ponad 40 lat temu. Mało funkcjonalna konstrukcja obecnie użytkowanego umundurowania odbiega od konstrukcji umundurowania współczesnych umundurowanych formacji, a znikoma funkcjonalność poszczególnych ubiorów nie ułatwia wykonywania zadań Straży Marszałkowskiej wynikających z obowiązujących aktów prawnych. W projektowanym rozporządzeniu zaproponowano zmiany mające na celu unowocześnienie umundurowania strażników Straży Marszałkowskiej i poprawę jego funkcjonalności, w tym w zakresie dostosowania do noszenia broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego, przy jednoczesnym zachowaniu historycznych tradycji mundurowych Straży Marszałkowskiej sięgających początku XVI wieku.

Mariusz Cichomski, Zastępca Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego MSWiA

Listopad-grudzień 2017 r

Procedowany
202

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia, zmiany i niesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych

Rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych.

Pan Grzegorz Ziomek, Dyrektor Departamentu Administracji Publicznej MSWiA

1 stycznia 2018 r. 

Procedowany
204

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej

Projekt rozporządzenia opracowano w związku  ze zmianami m.in. w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej służącymi stworzeniu podstaw funkcjonowania w strukturze formacji nowego rodzaju jednostki organizacyjnej – Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej. W świetle powyższego zaistniała konieczność uwzględnienia w treści zmienianego aktu prawnego nowej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej – Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej i określenia  szczegółowego trybu i etapów postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej oraz wzoru składanego przez te osoby kwestionariusza osobowego.

płk SG Michal Nowakowski-Lipka Zastępca Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej

Razem z wejściem w życie ustawy. (planowany IV kwartał 2017 r.)

Procedowany
do góry