Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji


na podstawie art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.)]
L.p.

Ilość rekordów w bazie

247
L.p. Tytuł aktu Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia Planowany termin wydania rozporządzenia Status
220

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową

Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …), wprowadza zmianę polegającą na wyodrębnieniu w Policji służby wewnętrznej i utworzeniu nowej jednostki organizacyjnej Policji – Biuro Spraw Wewnętrznych Policji, zwanej dalej: „BSWP”.. Zgodnie z projektowaną ustawą Komendanta i Zastępców Komendanta BSWP będzie powoływał i odwoływał, spośród oficerów Policji minister właściwy do spraw wewnętrznych. Powoływanie i odwoływanie Zastępców Komendanta BSWP będzie odbywało się na wniosek Komendanta BSWP. Komendant BSWP będzie organem Policji, kierującym BSWP i przełożonym policjantów BSWP.

Pan Mariusz Cichomski – Zastępca Dyrektora DPP MSWiA

IV kwartał 2017

Procedowany
221

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej

Projekt rozporządzenia opracowano w związku  ze zmianami m. in. w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej służącymi stworzeniu podstaw funkcjonowania w strukturze formacji nowego rodzaju jednostki organizacyjnej – Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.

płk SG Michał Nowakowski-Lipka Zastępca Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia KGSG

Razem z wejściem w życie ustawy (planowany IV kwartał 2017 r.)

Procedowany
222

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie należności przysługujących policjantowi oddelegowanemu do instytucji zagranicznej

W wyniku uchylenia art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie oddelegowania policjantów do wykonywania zadań służbowych poza Policją w kraju i za granicą, w konsekwencji czego problematyka należności przysługujących policjantowi oddelegowanemu do instytucji zagranicznej pozostaje poza obszarem prawnej regulacji

Mariusz Cichomski –Zastępca Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego MSWiA

IV kwartał 2017 r

Procedowany
223

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  zmieniającego rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej

Konieczność zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 424) wynika z potrzeby dostosowania przepisów rozporządzenia do rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw. 

Po wejściu w życie ustawy dotychczasowa komórka do spraw wewnętrznych znajdująca się obecnie w strukturze Komendy Głównej Straży Granicznej zostanie wyodrębniona organizacyjnie i stanie się jednostką organizacyjną -  Biurem Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.

płk SG Dariusz Teteruk - Zastępca Dyrektora Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej

IV kwartał 2017r.

Procedowany
224

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną niektórych czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz sposobu postępowania z materiałami uzyskanymi podczas stosowania tych czynności

Z  dniem wejścia w życie  ustawy z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw, utworzona zostanie nowa jednostka organizacyjna – Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej co spowoduje konieczność uzupełnienia przepisów dotyczących przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną niektórych czynności operacyjno-rozpoznawczych.

płk SG Adam Wanarski p.o. Dyrektora Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Straży Granicznej

 Razem z wejściem w życie ustawy (planowany IV kwartał  2017 r.)

Procedowany
225

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby policjantów

Potrzeba wydania wynika  z upoważnienia ustawowego zawartego w ustawie z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. ……).

Ustawa wprowadza zmianę polegającą na wyodrębnieniu w Policji służby spraw wewnętrznych i utworzeniu nowej jednostki organizacyjnej Policji – Biura Spraw Wewnętrznych Policji, zwanego dalej „BSWP”.

insp. Jarosław Siekierski – Dyrektor Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji

IV kwartał 2017 r.

Procedowany
226

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie przetwarzania informacji przez Policję

Rozwiązania przyjęte w ustawie z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …) wprowadzają między innymi zmianę polegającą na wyodrębnieniu w Policji służby spraw wewnętrznych i utworzeniu nowej jednostki organizacyjnej Policji – Biura Spraw Wewnętrznych Policji, zwanego dalej „BSWP”.

insp. Jarosław Siekierski – Dyrektor Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji

IV kwartał 2017

Procedowany
227

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom

Potrzeba wydania wynika  z upoważnienia ustawowego zawartego w ustawie z dnia 9 listopada  2017 r. o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …………).

Ustawa wprowadza zmianę polegającą na wyodrębnieniu w Policji służby spraw wewnętrznych i utworzeniu nowej jednostki organizacyjnej Policji – Biuro Spraw Wewnętrznych Policji, zwanej dalej: „BSWP”.

insp. Jarosław Siekierski – Dyrektor Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji

IV kwartał 2017 r.

Procedowany
228

Rozporządzenie Ministra Wpraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe

Potrzeba zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. poz. 857, z późn. zm.) wynika z nowelizacji ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.491, z późn. zm.).

insp. Jarosław Siekierski – Dyrektor Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji.

IV kwartał 2017 r.

Procedowany
229

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  zmieniającego rozporządzenie w sprawie oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej

 

Opracowanie projektu rozporządzenia wynika z konieczności dostosowania przepisów zmienianego rozporządzenia do przepisów art. 5 uchwalonej dnia 9 listopada 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw. Przepis ten wprowadza zmiany  do ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1643, z późn. zm.) dotyczące utworzenia z Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, będącego dotychczas komórką organizacyjną Komendy Głównej Straży Granicznej, jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, której kierownikiem będzie Komendant Biura Spraw Wewnętrznych powołany przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, podległy Komendantowi Głównemu Straży Granicznej.

Marcin Własnowolski Dyrektor Biura Prawnego Komendy Głównej Straży Granicznej

Razem z wejściem w życie ustawy (planowany IV kwartał 2017 r.)

Procedowany
do góry