Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji


na podstawie art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.)]
L.p.

Ilość rekordów w bazie

407
L.p. Tytuł aktu Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia Planowany termin wydania rozporządzenia Status
194

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej

1. Uniezależnienie testu sprawności fizycznej od warunków atmosferycznych.

2.  Odejście od przestarzałej próby wydolnościowej przeprowadzanej metodą harvardzką.

3. Dostosowanie przepisu rozporządzenia do wydłużonego wieku pozostawania w służbie (przepisy emerytalne).

Krzysztof Biskup – Dyrektor Biura Szkolenia KG PSP; tel. 523-34-32 kbiskup@kgpsp.gov.pl

I kwartał 2018 r.

195

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2018

Projektowane rozporządzenie ma na celu dostosowanie w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. do możliwości budżetu państwa wysokości wynagrodzeń członków i personelu pomocniczego komisji prowadzących postępowania regulacyjne w przedmiocie przywrócenia osobom prawnym kościołów i innych związków wyznaniowych własności upaństwowionych nieruchomości (Międzykościelnej Komisji Regulacyjnej, Komisji Regulacyjnej do Spraw Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Komisji Regulacyjnej działającej na podstawie ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich).

Andrzej Rudlicki Dyrektor Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA

grudzień 2017 r.

196

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów

Potrzeba zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów (Dz. U. poz. 110) wynika z nowelizacji ustawy z dnia …………. 2017 r. o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …………).

Mariusz Cichomski Zastępca Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego MSWiA

IV kwartał 2017 r.

197

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Biuro Nadzoru Wewnętrznego czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz sposobu postępowania z materiałami uzyskanymi podczas stosowania tych czynności

Potrzeba wydania wynika z upoważnienia ustawowego zawartego w art. 11o ust. 11 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. poz. 491, z późn. zm.)

Mariusz Cichomski – Zastępca Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego MSWiA

IV kwartał 2017 r.

198

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez Biuro Nadzoru Wewnętrznego

Potrzeba wydania przedmiotowego projektu rozporządzenia wynika z delegacji ustawowej zawartej w art. 11n ust. 28 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. poz. 491, z późn. zm.)

Mariusz Cichomski –Zastępca Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego MSWiA

IV kwartał 2017 r.

199

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w PolicjiProjekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji

Potrzeba zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji  (Dz. U. poz. 877, z późn. zm.) wynika z uchwalonej ustawy z dnia ... 2017 r. o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …).

Mariusz Cichomski Zastępca Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego MSWiA.

IV kwartał 2017 r.

200

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony placówek zagranicznych przez Służbę Ochrony Państwa

W związku z ustawą o Służbie Ochrony Państwa zaistniała konieczność wypełnienia delegacji ustawowej zawartej w art. 4 ust. 9 poprzez opracowanie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  w sprawie ochrony placówek zagranicznych przez Służbę Ochrony Państwa

Mariusz Cichomski, Zastępca Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego MSWiA

Styczeń  2018 r.

201

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych

Z data wejścia w życie  ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw, utworzona zostanie nowa jednostka organizacyjna – Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej co spowoduje konieczność dostosowania przepisów dotyczących rozpatrywania spraw mieszkaniowych funkcjonariuszy pełniących służbę w tej jednostce.

płk SG Piotr Sienkiewicz Dyrektor Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej

 Razem z wejściem w życie ustawy. (planowany IV kwartał  2017 r.)

202

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie umundurowania strażników Straży Marszałkowskiej

Projektowane rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie umundurowania strażników Straży Marszałkowskiej zostało przygotowane w związku z potrzebą wprowadzenia zmian w zakresie dotychczasowych wzorów umundurowania i odznak strażników Straży Marszałkowskiej. Obowiązujące od 2003 roku wzory umundurowania strażników Straży Marszałkowskiej zostały opracowane ponad 40 lat temu. Mało funkcjonalna konstrukcja obecnie użytkowanego umundurowania odbiega od konstrukcji umundurowania współczesnych umundurowanych formacji, a znikoma funkcjonalność poszczególnych ubiorów nie ułatwia wykonywania zadań Straży Marszałkowskiej wynikających z obowiązujących aktów prawnych. W projektowanym rozporządzeniu zaproponowano zmiany mające na celu unowocześnienie umundurowania strażników Straży Marszałkowskiej i poprawę jego funkcjonalności, w tym w zakresie dostosowania do noszenia broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego, przy jednoczesnym zachowaniu historycznych tradycji mundurowych Straży Marszałkowskiej sięgających początku XVI wieku.

Mariusz Cichomski, Zastępca Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego MSWiA

Listopad-grudzień 2017 r

202

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia, zmiany i niesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych

Rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych.

Pan Grzegorz Ziomek, Dyrektor Departamentu Administracji Publicznej MSWiA

1 stycznia 2018 r. 

do góry