Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji


na podstawie art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.)]
L.p.

Ilość rekordów w bazie

397
L.p. Tytuł aktu Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia Planowany termin wydania rozporządzenia Status
21

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Konieczność wydania przedmiotowego rozporządzenia wynika z upoważnienia ustawowego wynikającego z art.88 ust. 3 nowej ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego w związku z art. 136 ust. 1 tej ustawy.

Zbigniew LICHOCKI radca prawny ZZM MSW

I/II kwartał 2016 r.

22

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu o opróżnienie lokalu mieszkalnego

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art.78c ust.7 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r.poz.746 i poz.1322).

Zbigniew Lichocki – Radca Prawny Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

I/II kwartał 2016 r.

23

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadania osobowości prawnej MIVA Polska

Projektowane rozporządzenie realizuje dyspozycję art. 4 ust. 3 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską podpisanego w Warszawie w dniu 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318), a statut MIVA Polska zapewnia bezpieczeństwo obrotu prawnego, zaś nadanie tej jednostce kościelnej osobowości prawnej, przyczyni się do uzyskania przez nią większej sprawności działania, przez co ułatwi osiągnięcie jej celów statutowych

Józef Różański Dyrektor Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA

I kwartał 2016 r.

24

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu i wzoru upoważnienia do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz wykorzystywania danych

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o udzieleniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1607), która w art. 8 wprowadziła zmiany do art. 6 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. z 2014 r., poz. 1203 oraz z 2015 r., poz. 1607) - dalej ustawa o SIS i VIS - istnieje potrzeba wprowadzenia zmian do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 września 2011 r. w sprawie trybu dostępu i wzoru upoważnienia do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz wykorzystywania danych (Dz. U. Nr 203, poz. 1193 oraz z 2014 r., poz. 558).

Insp. Andrzej Naperty – Zastępca Dyrektora Biura Służby Kryminalnej KGP

Maj/czerwiec 2016

25

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru zaświadczenia, wzoru legitymacji weterana poszkodowanego-funkcjonariusza

Zmiana regulacji wynika z potrzeby zapewnienia możliwości wydawania legitymacji weterana-funkcjonariusza i weterana poszkodowanego-funkcjonariusza i konieczności dostosowania do obecnej sytuacji prawnej wynikającej z  powołania w skład Rady Ministrów  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w miejsce Ministra Spraw Wewnętrznych.

Marcin Wereszczyński Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego MSWiA

Kwiecień / maj 2016 r.

26

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniający rozporządzenie w sprawie postępowania o nadanie Odznaki Honorowej "Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej”

Zmiana regulacji wynika z potrzeby nadawania Odznaki Honorowej ,,Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej” funkcjonariuszom resortu MSWiA oraz konieczności dostosowania do obecnej sytuacji prawnej wynikającej z  powołania w skład Rady Ministrów  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w miejsce Ministra Spraw Wewnętrznych.

Marcin Wereszczyński Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego MSWiA

Kwiecień / maj 2016 r.
 

27

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

Opracowanie projektu podyktowane jest zapowiadanym przez Rząd RP wzrostem uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy SG.

Płk SG Marcin Własnowolski – Dyrektor Biura Prawnego KGSG

Marzec / kwiecień 2016 r.

28

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom

Zmiana regulacji wynika z potrzeby wydawania przez MSWiA dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom  oraz konieczności dostosowania do obecnej sytuacji prawnej wynikającej z  powołania w skład Rady Ministrów  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w miejsce Ministra Spraw Wewnętrznych.

Marcin Wereszczyński Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego MSWiA

Kwiecień / maj 2016 r.

29

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej

Projektowany akt prawny zastąpi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. Nr 70, poz. 375, z późn. zm.), które utraci moc z dniem   31 marca 2016 r. – zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 9 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1336).

Marcin Własnowolski Dyrektor Biura Prawnego Komendy Głównej Straży Granicznej

Kwiecień 2016 r.

30

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości przyznanego funkcjonariuszowi Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za przedmioty umundurowania niewydane w naturze oraz na czyszczenie umundurowania 

Projektowany akt zastąpi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 mara 2011 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie (Dz. U. Nr 70, poz. 374), które utraci moc z dniem   31 marca 2016 r. – zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 9 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1336)

Marcin Własnowolski Dyrektor Biura Prawnego Komendy Głównej Straży Granicznej

Kwiecień 2016 r.

Wybierz Strony

do góry