Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji


na podstawie art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.)]
L.p.

Ilość rekordów w bazie

397
L.p. Tytuł aktu Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia Planowany termin wydania rozporządzenia Status
31

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

Projekt stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 95 § 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

płk SG Grzegorz Kasprzyk Dyrektor Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej

Opublikowano w Dz.U. z 2016 r. poz. 968

32

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadawania odznaki „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 73 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340, z późn. zm.).

Tomasz Zając – Dyrektor Biura Kadr i Organizacji Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej

14 dni od dnia ogłoszenia

ogłoszone w Dz. U. w dniu 8 kwietnia 2016 r. 

33

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadania osobowości prawnej Ośrodkowi Matka Boża Uzdrowienie Chorych w Knurowie.

Projektowane rozporządzenie realizuje dyspozycję art. 4 ust. 3 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską podpisanego w Warszawie w dniu 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318), zgodnie z którym inne instytucje kościelne mogą na wniosek władzy kościelnej uzyskać osobowość prawną na podstawie prawa polskiego. Statut Ośrodka zapewnia bezpieczeństwo obrotu prawnego, zaś nadanie tej jednostce kościelnej osobowości prawnej przyczyni się do uzyskania przez nią większej sprawności działania, przez co ułatwi osiągnięcie jej celów statutowych.

Józef Różański Dyrektor Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA.

marzec 2016r./I poł. kwietnia 2016 r.

34

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadania osobowości prawnej Wydawnictwu Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika „Paulinianum”

Projektowane rozporządzenie realizuje dyspozycję art. 4 ust. 3 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską podpisanego w Warszawie w dniu 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318), zgodnie z którym inne instytucje kościelne mogą na wniosek władzy kościelnej uzyskać osobowość prawną na podstawie prawa polskiego. Statut Wydawnictwa Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika „Paulinianum” zapewnia bezpieczeństwo obrotu prawnego, zaś nadanie tej jednostce kościelnej osobowości prawnej, przyczyni się do uzyskania przez nią większej sprawności działania, przez co ułatwi osiągnięcie jej celów statutowych.

Józef Różański Dyrektor Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA.

marzec 2016r. / kwiecień 2016 r.

35

Projekt  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego  rozporządzenie w sprawie wzorów tablic umieszczanych w pasie drogi granicznej oraz sposobu ich utrzymywania przez właściwych miejscowo komendantów oddziałów Straży Granicznej

Potrzeba zmiany niniejszego rozporządzenia spowodowana jest koniecznością poprawienia błędu technicznego związanego z oznakowaniem wzorów tablic, stanowiących załączniki do  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie wzorów tablic umieszczanych w pasie drogi granicznej oraz sposobu ich utrzymywania przez właściwych miejscowo komendantów oddziałów Straży Granicznej (Dz. U. poz. 252).

płk SG Marcin Własnowolski Dyrektor Biura Prawnego Komendy Głównej Straży Granicznej

Ogłoszony w Dz. U. z 2016 r. poz. 461

36

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

Opracowanie projektu podyktowane jest zapowiadanym przez Rząd RP wzrostem uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy BOR.

Jarosław Zieliński – Sekretarz Stanu w MSWiA

marzec/kwiecień 2016

37

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego.

Projekt ma na celu wykonanie delegacji, zawartej w art. 101 ust. 2, art. 102 i art. 104 ust. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

Projekt wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1236) w części dotyczącej wysokości stawek dodatku za stopień policyjny.

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 ujęto dodatkowe środki na uposażenia policjantów w kwocie 247 942 tys. zł oraz na należności relacjonowane do uposażeń w  kwocie 21 248 tys. zł.

Magdalena Świderska – Dyrektor Biura Finansów Komendy Głównej Policji

Marzec 2016 r.

38

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia sposobu prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 40b ust. 7 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 z późn. zm.), w brzmieniu nadanym jej ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1923)

Grzegorz Ziomek- Dyrektor Departamentu Administracji Publicznej MSWiA

Rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem 20 maja 2016 r.

Powyższe wynika z art. 12 ustawy o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którym art. 40b wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia ww. ustawy. Ww. ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw z dnia 19 listopada 2015 r

39

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi–funkcjonariuszowi, weteranowi poszkodowanemu–funkcjonariuszowi oraz najbliższym członkom jego rodziny

Proponowana w projekcie rozporządzenia zmiana związana jest ze zmianą nazwy własnej ministra kierującego działem - sprawy wewnętrzne, która dokonała się na podstawie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o powołaniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w skład Rady Ministrów oraz utworzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

dr Aurelia Ostrowska dyrektor Departamentu Zdrowia MSWiA

Opublikowano w Dz.U. z 2016 r. poz. 852

40

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Rozporządzenie zmienia  rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 37, poz. 212, z późn. zm.).

Celem przedmiotowego projektu jest rozdysponowanie środków finansowych przewidzianych od dnia 1 stycznia 2016 r. na podwyżki uposażeń strażaków Państwowej Straży Pożarnej o 198 zł. miesięcznie na etat. Wynika ona ze zwiększenia wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie strażaków Państwowej Straży Pożarnej z 2,81 do 2,95, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenia funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U.  z 2016 r., poz. 129).

Tomasz Zając, dyrektor Biura Kadr i Organizacji KG PSP

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia

Wybierz Strony

do góry