Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji


na podstawie art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.)]
L.p.

Ilość rekordów w bazie

397
L.p. Tytuł aktu Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia Planowany termin wydania rozporządzenia Status
345

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu przeprowadzania badań lekarskich osób ujętych przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa

Projektowane rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego określonego w art. 31 ust. 5 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z  2018 r. poz. 138, 650 i 730).

Mariusz Cichomski, Dyrektor Departamentu Porządku Publicznego MSWiA

Maj 2018 r.

346

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, na podstawie których funkcjonariusz Straży Marszałkowskiej ustala tożsamość osoby legitymowanej

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego określonego w art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej (Dz. U.  poz. 729).

Mariusz Cichomski, Dyrektor Departamentu Porządku Publicznego MSWiA

Maj 2018 r. 

347

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu „Muzea i Skarbce Kościelne Ars Sacra”.

Projektowane rozporządzenie realizuje dyspozycję art. 4 ust. 3 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską podpisanego w Warszawie w dniu 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318), a statut

Stowarzyszenia „Muzea i Skarbce Kościelne Ars Sacra” zapewnia bezpieczeństwo obrotu prawnego, zaś nadanie tej jednostce kościelnej osobowości prawnej, przyczyni się do uzyskania przez nią większej sprawności działania, przez co ułatwi osiągnięcie jej celów statutowych.

Andrzej Rudlicki Dyrektor Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA.

II kwartał 2018 r.

348

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych

 

- zwiększenie bezpieczeństwa polskich dokumentów podróży,

- potrzeba oznaczenia dokumentu dla osób niewidzących i niedowidzących.

Katarzyna Anzorge-Kicińska Dyrektor Departamentu Spraw Obywatelskich MSWiA

Planowany termin wejścia w życie rozporządzenia to 3 miesiące od dnia jego ogłoszenia. Termin ten zapewnia czas niezbędny m. in. na notyfikację tych dokumentów, tj. powiadomienie innych krajów o wprowadzanym do obrotu nowym wzorze dokumentów podróży. Powyższe umożliwia wszystkim właściwym służbom, w tym służbom granicznym krajów trzecich, zapoznanie się z nowym dokumentem, wprowadzenie go do katalogu obowiązujących dokumentów, a w efekcie umożliwia przekraczanie granic przez posiadaczy nowych dokumentów paszportowych.

349

Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie świadectwa służby oraz opinii o służbie funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, 650 i 730). 

Mariusz Cichomski, Dyrektor Departamentu Porządku Publicznego MSWiA

Czerwiec 2018 r .

350

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu dokumentowania prawa do zasiłków pogrzebowych, warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa i członków rodziny funkcjonariusza oraz dokumentów wymaganych przy wypłacie zasiłku pogrzebowego

Potrzeba uregulowania problematyki dotyczącej określenia warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa oraz sposobu dokumentowania prawa do zasiłków pogrzebowych

Mariusz Cichomski, Dyrektor Departamentu Porządku Publicznego MSWiA

czerwiec 2018 r

351

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie norm wyżywienia przysługujących funkcjonariuszom Służby Ochrony Państwa. 

Projektowane rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego określonego w art. 149 ust. 5 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, 650  i 730).

Mariusz Cichomski, Dyrektor Departamentu Porządku Publicznego MSWiA

Czerwiec 2018 r 

352

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.

 

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 81 ust. 6 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa.

Mariusz Cichomski, Dyrektor Departamentu Porządku Publicznego MSWiA

Czerwiec 2018 r 

353

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie otrzymywane przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa. 

Projektowane rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego określonego w art. 149 ust. 7 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, 650 i 730).

Mariusz Cichomski, Dyrektor Departamentu Porządku Publicznego MSWiA

Czerwiec  2018 r 

354

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Archiwistów Kościelnych z siedzibą w Katowicach

 

Podstawą prawną wydania rozporządzenia jest art. 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt uwzględnia wniosek Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski, który wystąpił do Ministra SWiA z prośbą o skorygowanie nazwy Stowarzyszenia.

Andrzej Rudlicki Dyrektor Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA

II/III kwartał 2018 r.

do góry