Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji


na podstawie art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.)]
L.p.

Ilość rekordów w bazie

397
L.p. Tytuł aktu Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia Planowany termin wydania rozporządzenia Status
41

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji  w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ma na celu wprowadzenie czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa uczestników podczas organizowanych w 2016 r. w RP: Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w dniach 8-9 lipca 2016 r, wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka oraz Światowych Dni Młodzieży w dniach 26-31 lipca 2016 r. 

Mariusz Minkiewicz – Dyrektor Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji

Czerwiec 2016 r.

42

Projekt  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu obowiązków oraz podstaw, zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszom Straży Granicznej

Zmiana niniejszego rozporządzenia spowodowana jest potrzebą:

  1. wprowadzenia możliwości wykorzystania przez funkcjonariusza wychowującego przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat zwolnienia od pracy w wymiarze godzinowym analogicznie jak to przewidziano w Kodeksie pracy w stosunku do pracownika. W świetle powyższego konieczne jest skorelowanie treści § 13 nowelizowanego aktu prawnego z treścią art. 188 Kodeksu pracy;
  2. przyznania funkcjonariuszom uprawnienia do zwolnienia od zajęć służbowych w  związku ze zdarzającymi się przypadkami uczestniczenia funkcjonariuszy w obwodowej lub terytorialnej komisji wyborczej analogicznie do uprawnienia pracownika przysługującego na podstawie art. 154 § 4 Kodeksu wyborczego;
  3. zwolnienia z zajęć służbowych funkcjonariusza, u którego w toku orzekania o zdolności fizycznej i psychicznej do służby przed komisją lekarską podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych stwierdzono choroby lub ułomności nie pozwalające na pełnienie służby, na pozostały okres służby.

 

płk SG Michał Nowakowski-Lipka – p.o. Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej

Dz. U. 2017 r. poz. 846

43

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania o nadanie Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej

Projekt ma na celu wykonanie delegacji, zawartej w art. 10 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o  ustanowieniu Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej.

Projekt wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie postępowania o nadanie Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1128) w części dotyczącej wzoru legitymacji stwierdzającej nadanie Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej.

Potrzeba zmiany wzoru tej legitymacji wynika z konieczności dostosowania nazwy organu wydającego ten Medal do aktualnych nazw i zakresu kompetencji  organów wchodzących w skład Rady Ministrów.  W tym celu wyrazy „Minister Spraw Wewnętrznych” zostaną zastąpione wyrazami „Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji”.

Płk SG Michał Nowakowski-Lipka p.o. dyrektora Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej

Kwiecień 2016 r.

44

Projekt rozporządzenia  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie  wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Policji

Zmiana treści rozporządzenia wynika m.in. z potrzeby wyeliminowania rozbieżności pomiędzy opisem wykonania głowicy sztandaru, a załącznikami obrazującym graficzny wzór sztandaru.

insp. Kornela Oblińska Zastępca Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji

kwiecień / maj 2016 r.

45

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej

Projekt rozporządzenia został opracowany w związku z aktualną sytuacją migracyjną w Europie, na Bliskim Wschodzie i Afryce Północnej, co wynika w szczególności z wojny domowej w Syrii, ekspansji organizacji terrorystycznej Państwo Islamskie na terenie Syrii i Iraku, wojny domowej w Jemenie, upadłości Libii, jak również wielu czynników sprawczych o charakterze regionalnym.

Aktualna sytuacja regionalna i analizy na poziomie operacyjnym wskazują na potrzebę wzmocnienia południowego odcinka granicy przed nielegalną migracją i przestępczością transgraniczną poprzez utworzenie nowych struktur Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu.

Pan płk SG Waldemar Popławski – Zastępca Dyrektora Biura Prawnego Komendy Głównej Straży Granicznej.

Ogłoszony w Dz. U. z 2016 r. poz. 613

46

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej

Realizacja upoważnienia ustawowego zawartego w art. 36 ust. 13 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.  o Państwowej Straży Pożarnej znowelizowanego ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r.  o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. poz. 1505).

Pan Tomasz Zając dyrektor Biura Kadr i Organizacji KG PSP

najpóźniej do dnia 30 maja 2016 r.

47

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Opiekuńczo-Wychowawczemu „Wzrastanie” w Katowicach

Projektowane rozporządzenie realizuje dyspozycję art. 4 ust. 3 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską podpisanego w Warszawie w dniu 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318), zgodnie
z którym inne instytucje kościelne mogą na wniosek władzy kościelnej uzyskać osobowość prawną na podstawie prawa polskiego. Jednocześnie statut Centrum zapewnia bezpieczeństwo obrotu prawnego, zaś nadanie tej jednostce organizacyjnej osobowości prawnej przyczyni się do uzyskania przez nią większej sprawności działania, przez co ułatwi osiągnięcie jej celów statutowych.

Józef Różański Dyrektor Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA

II kwartał 2016 r.

48

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną

Projekt rozporządzenia opracowano w związku z potrzebą zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego w czasie Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka i Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016

Marcin Własnowolski Dyrektor Biura Prawnego Komendy Głównej Straży Granicznej

Czerwiec 2016 r.

49

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadania osobowości prawnej Ośrodkowi Rehabilitacyjnemu pod wezwaniem Świętego Rafała Archanioła  w Rusinowicach

Projektowane rozporządzenie realizuje dyspozycję art. 4 ust. 3 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską podpisanego w Warszawie w dniu 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r. poz. 318), a statut Ośrodka Rehabilitacyjnego pod wezwaniem Świętego Rafała Archanioła w Rusinowicach zapewnia bezpieczeństwo obrotu prawnego, zaś nadanie tej jednostce kościelnej osobowości prawnej, przyczyni się do uzyskania przez nią większej sprawności działania, przez co ułatwi osiągnięcie jej celów statutowych.

Józef Różański Dyrektor Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA.

II - III kwartał 2016 r.

50

Projekt  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej

Realizacja upoważnienia ustawowego zawartego w art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej. Projekt zakłada stworzenie podstaw prawnych do niestosowania wobec stanowisk służbowych związanych z obsługą bezzałogowych statków powietrznych o masie startowej do 25 kg, lotniczego czasu służby

Płk SG Michał Nowakowski-Lipka – Zastępca dyrektora Biura Kadr i Szkolenia KGSG

Wrzesień 2016 r.

Wybierz Strony

do góry