Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji


na podstawie art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.)]
L.p.

Ilość rekordów w bazie

397
L.p. Tytuł aktu Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia Planowany termin wydania rozporządzenia Status
51

Projekt  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań dotyczących technicznego i pozatechnicznego bezpieczeństwa żeglugi jednostek pływających SG

Obecne rozporządzenie MSWiA w tym zakresie powstało w czasie, gdy określone w rozporządzeniu wymogi dotyczyły jednostek pływających przejętych wraz z wyposażeniem od Marynarki Wojennej na rzecz SG – w okresie formowania floty SG. Były to jednostki o dużej wyporności, na których wyposażeniu znajdowała się duża ilość sprzętu wykorzystywanego dla żeglugi pełnomorskiej. Wprowadzanie w ostatnich latach do służby w SG nowych (zwykle mniejszych) jednostek pływających, które wykorzystują nowe rozwiązania technologiczne powoduje, że istnieje potrzeba dostosowania norm wyposażenia do obecnie eksploatowanych w SG jednostek pływających. Projekt rozporządzenia za punkt odniesienia przyjmuje przepisy dotyczące wyposażenia obowiązujące na statkach cywilnych.

kmdr por. SG Jarosław Skowroński Naczelnik Wydziału Graniczno-Morskiego Komendy Morskiego OSG

Grudzień 2016

52

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej, oraz zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej

Przedmiotowy projekt powstał z potrzeby uwzględnienia aktualnych doświadczeń formacji w tym obszarze. Odpowiadając na zapotrzebowanie krajów Unii Europejskiej borykających się z kryzysem migracyjnym, przejawiające się m.in. wsparciem przez Straż  Graniczną  działań ochronnych na Węgrzech, Słowenii oraz w Macedonii, uzasadnionym jest  wzmocnienie potencjału ochronnego na granicy południowej Rzeczypospolitej Polskiej.

Aktualna sytuacja regionalna i analizy na poziomie operacyjnym komplementarnie wskazują na potrzebę przyspieszenia  wzmocnienia południowego odcinka granicy przed nielegalną migracją i przestępczością transgraniczną poprzez utworzenie nowych struktur – Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu.

Pan płk SG Waldemar Popławski – Zastępca Dyrektora Biura Prawnego Komendy Głównej Straży Granicznej.

Ogłoszony w Dz. U. z 2016 r. poz. 662

53

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

Przedmiotowa regulacja ma na celu przede wszystkim charakter dostosowujący, wynikający z zaistniałych w ostatnim czasie zmian w aktach prawnych przywoływanych w treści rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. poz. 2026, z późn. zm.).

Pan Andrzej Sprycha, Zastępca Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego MSWiA

III kwartał 2016 r.

54

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego.

Projektowana regulacja umożliwi funkcjonariuszom Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, utworzonego z dniem 16 maja 2016 r., potwierdzanie kontroli urządzeń rejestrujących samoczynnie prędkość i czas jazdy oraz czas postoju pojazdów. Zmiana ma charakter czysto techniczny.

Pan płk SG Waldemar Popławski – Zastępca Dyrektora Biura Prawnego Komendy Głównej Straży Granicznej.

Maj/czerwiec 2016 r.

55

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  zmieniającego rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej

Projekt opracowano przepisów rozporządzenia do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w szczególności dostosowanie przepisów tego rozporządzenia do zmian wprowadzonych ustawą

płk SG Mirosław Włodarczyk Dyrektor Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej

sierpień 2016 r.

56

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

Potrzeba zmiany niniejszego rozporządzenia spowodowana jest koniecznością dostosowania rozporządzenia do aktualnego stanu prawnego w związku z przyporządkowaniem Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji – stosownie do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i poz. 2088) - działów administracji rządowej: administracja publiczna, sprawy wewnętrzne i wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne.

Dariusz Atłas Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu MSWiA

Opublikowano w Dz.U. z 2016 r. poz. 1164

57

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji uchylające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Instytutowi Bona Temporalia

Projektowane rozporządzenie realizuje dyspozycję art. 6 ust. 1 in fine Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską podpisanego w Warszawie w dniu 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r. poz. 318), zaś uchylenie przedmiotowego rozporządzenia zapewni większą przejrzystość obrotu prawnego

Józef Różański Dyrektor Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA.

Czerwiec 2016 r.

58

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczanych na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz wykazu tych wyrobów

Nowelizowane rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

Mariusz Cichomski Zastępca Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego MSWiA

październik / listopad 2016

59

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadania osobowości prawnej Misji EnChristo – Katolicy w służbie ewangelizacji, odnowy życia i jedności chrześcijan

Projektowane rozporządzenie realizuje dyspozycję art. 4 ust. 3 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską podpisanego w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r. poz. 318). Statut „Misji EnChristo – Katolicy w służbie ewangelizacji, odnowy życia i jedności chrześcijan” zapewnia bezpieczeństwo obrotu prawnego, zaś nadanie tej jednostce kościelnej osobowości prawnej, przyczyni się do uzyskania przez nią większej sprawności działania, przez co ułatwi osiągnięcie jej celów statutowych.

Józef Różański Dyrektor Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA

II-III kwartał 2016 r.

60

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej.

Projektowane rozporządzenie realizuje dyspozycję art. 4 ust. 3 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską podpisanego w Warszawie w dniu 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r. poz. 318), a statut „Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej” zapewnia bezpieczeństwo obrotu prawnego. Nadanie tej jednostce kościelnej osobowości prawnej, przyczyni się do uzyskania przez nią większej sprawności działania, przez co ułatwi osiągnięcie jej celów statutowych.

Józef Różański Dyrektor Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA.

Ogłoszony w Dz. U. z 2016 r. poz. 1185

do góry