Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych


na podstawie art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.)]
L.p.

Ilość rekordów w bazie

471
L.p. Tytuł aktu Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia Planowany termin wydania rozporządzenia Status
1

Prace nad projektem wynikają z potrzeb zgłaszanych przez osoby biorące udział w szkoleniu zwierząt wykorzystywanych w akcjach ratowniczych oraz osób biorących bezpośrednio udział w tych akcjach.

Mariusz Feltynowski Zastępca Dyrektora Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa KGPSP

Marzec 2012 r.

opublikowane w Dz. U. z 2012 r. poz. 1444

Opublikowany
2

Dostosowanie do zmienionego stanu prawnego w związku z wejściem w życie Rozporządzenia z dnia 18 lutego 2011 r. Ministra SWiA w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Dariusz Marczyński Dyrektor Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności KGPSP

Styczeń 2012 r.

Opublikowano: Dz. U. z 2012 r. poz. 308
 

Opublikowany
3

Potrzeba dostosowania rozporządzenia do uwarunkowań faktycznych

Cezary Gawlas - Dyrektor DZiK MSW

Marzec 2012 r.

Opublikowano: Dz.U. 2012 poz. 729

Opublikowany
4

Zmiana zakresu delegacji określonej w art. 13 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, wprowadzona projektem ustawy o ograniczaniu barier dla obywateli i przedsiębiorców.

Cezary Gawlas - Dyrektor DZiK MSW

Luty 2012 r.

Opublikowano:  Dz. U. z 2012 r. poz. 234

Opublikowany
5

Ogłoszenie i wejście w życie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych
(Dz. U. Nr 219, poz. 1706), w wyniku której uchylony został przepis art. 32a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.).

Jacek Zalewski - Dyrektor DAiN MSW

Luty 2012 r.

Opublikowano: Dz. U. z 2012 r. poz. 68

Opublikowany
6

Uchwalenie i ogłoszenie ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności spowodowało konieczność opracowania aktów wykonawczych do
ww. ustawy. Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności termin wejścia w życie ustawy o ewidencji ludności został przesunięty na dzień 1 stycznia 2013 r. 

Witold Jarzynka - Zastępca Dyrektora DEPiT MSW

Grudzień 2012 r.

Opublikowano: Dz. U. z 2012 r. poz. 294

Opublikowany
7

Uchwalenie i ogłoszenie ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności spowodowało konieczność opracowania aktów wykonawczych do
ww. ustawy. Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności termin wejścia w życie ustawy o ewidencji ludności został przesunięty na dzień 1 stycznia 2013 r.

Witold Jarzynka - Zastępca Dyrektora DEPiT MSW

Grudzień 2012 r.

Opublikowano: Dz. U. z 2012 r. poz. 347

Opublikowany
8

Uchwalenie i ogłoszenie ustawy z dnia 24 września 2010  r. o ewidencji ludności spowodowało konieczność opracowania aktów wykonawczych do
ww. ustawy. Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności termin wejścia w życie ustawy o ewidencji ludności został przesunięty na dzień 1 stycznia 2013 r. 

Witold Jarzynka - Zastępca Dyrektora DEPiT MSW

Grudzień 2012 r.

Opublikowano: Dz. U z 2012 r poz. 74
 

Opublikowany
9

Znowelizowania  wymaga sposób punktowania oraz sumowania punktów w przypadku niektórych z naruszeń, co do których występują wątpliwości interpretacyjne lub wątpliwym wydaje się takie postępowanie. Obecne brzmienie rozporządzenia określa zbyt wąski zakres informacji dotyczących posiadanych przez osobę uprawnień do kierowania pojazdami, które właściwy starosta jest obowiązany przekazywać do organu prowadzącego ewidencję. Ponadto uaktualnienia wymaga załącznik do rozporządzenia określający liczbę punktów podlegających przypisaniu za poszczególne naruszenia. Mając na uwadze czyny wpływające w znacznym stopniu na bezpieczeństwo ruchu drogowego zasadnym wydaje się z jednej strony – rozszerzenie dotychczasowego katalogu o czyny, które nie zostały w nim uwzględnione, z drugiej zaś – podwyższenie liczby punktów w przypadkach, gdy jest ona niewspółmiernie niska do stopnia zagrożenia jakie powoduje określone zachowanie kierującego.

insp. Marek Fidos - Dyrektor Biura Ruchu Drogowego KGP

Marzec 2012 r.

Opublikowano w DZ. U. z 2012 r. poz. 488

Opublikowany
10

Nowelizacji wymagają przepisy  dotyczące badania stanu technicznego pojazdów, którymi wykonywany jest przewóz drogowy, w szczególności odnoszące się do sporządzenia sprawozdania z kontroli oraz sposobu przeprowadzenia badań układu hamulcowego i uciążliwości dla środowiska. Potrzeba zmian wynika z wejścia w życie dyrektywy Komisji 2010/47/UE  z dnia 5 lipca 2010 r. dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę 2000/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie drogowej kontroli przydatności do ruchu pojazdów użytkowych poruszających się we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 173 z  8.7.2010, s. 33).

Zgodnie z § 2 ust. 1 tej dyrektywy implementacja jej  przepisów powinna nastąpić do dnia 1 stycznia 2012 r.

insp. Marek Fidos - Dyrektor Biura Ruchu Drogowego KGP

Styczeń 2012 r.

Opublikowano w Dz. U. z 2012 r., poz. 247
 

Opublikowany
do góry