Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

16

L.p.
16
Tytuł aktu

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia płatnych urlopów dodatkowych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Projekt ma na celu wprowadzenie podstaw prawnych do przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej urlopu dodatkowego ze względu na pełnienie służby w warunkach szczególnie uciążliwych.

Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Projekt dostosowuje akt wykonawczy do zmian ustawowych wprowadzających urlop dodatkowy dla funkcjonariuszy Straży Granicznej ze względu na pełnienie służby w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, w szczególności przy nagrywaniu i i odtwarzaniu zapisów magnetycznych lub cyfrowych ze zmiennym natężeniem i zakresem fal dźwiękowych. Urlop dodatkowy będzie przysługiwał w wymiarze 5 dni kalendarzowych.

Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia
Zastępca Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej płk SG Michał Nowakowski-Lipka
Adres Biuletynu Informacji Publicznej
bip.mswia.gov.pl bip.rcl.gov.pl
Adres w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego
Planowany termin wydania rozporządzenia

Kwiecień 2016 r.

Przyczyny rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia
Status projektu
Procedowany
do góry