Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

21

L.p.
21
Tytuł aktu

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Konieczność wydania przedmiotowego rozporządzenia wynika z upoważnienia ustawowego wynikającego z art.88 ust. 3 nowej ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego w związku z art. 136 ust. 1 tej ustawy.

Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Przedmiotową problematykę regulowało dotychczas rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz. U. z 2015 r. poz.1233), wydane na podstawie upoważnienia wynikającego z art.78e ust.2 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP (Dz.U. z 2015 r. poz. 746, z późn. zm.). Upoważnienie to utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego, jednakże dotychczasowe rozporządzenie utrzymano w mocy nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do 1 października 2016 r. Jednocześnie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP, które dotychczas regulowały przedmiotową problematykę, praktycznie rzecz biorąc w niezmienionej formie zostały przeniesione do nowej ustawy z dnia  10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego. Stąd też – projektowane rozporządzenie generalnie odpowiada swą treścią dotychczas obowiązującemu rozporządzeniu.  Projektowane rozporządzenie określa sposób i tryb sprzedaży lokali mieszkalnych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w tym:

1) sposób i tryb zawiadamiania osób uprawnionych do nabycia o przeznaczeniu zajmowanych przez nie lokali mieszkalnych do sprzedaży;

2) dokumenty potwierdzające uprawnienia do stosowania pomniejszeń, o których mowa w art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego;

3) sporządzanie i uzupełnianie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży oraz podawanie go do wiadomości publicznej;

4) zakres protokołu uzgodnień warunków sprzedaży lokalu mieszkalnego;

5) terminy wnoszenia należności z tytułu sprzedaży oraz terminy wnoszenia rat z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z oprocentowaniem;

6) wzór wniosku o nabycie lokalu mieszkalnego.

Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia
Zbigniew LICHOCKI radca prawny ZZM MSW
Adres Biuletynu Informacji Publicznej
bip.mswia.gov. pl bip.rcl.gov.pl
Adres w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego
Planowany termin wydania rozporządzenia

I/II kwartał 2016 r.

Przyczyny rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia
Status projektu
Procedowany
do góry