Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

162

L.p.
162
Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Zmiana obecnie obowiązującego rozporządzenia wynika z konieczności doprecyzowania przepisów, celem usunięcia wątpliwości powstałych w toku przeprowadzania dotychczasowych postępowań kwalifikacyjnych do Straży Granicznej, m.in. w zakresie przeprowadzanych testów oraz dokumentów składanych przez kandydatów.

Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Zamierzone cele projektowanej regulacji:

- modyfikacja instytucji czasowego wstrzymywania przyjmowania podań od kandydatów,

- doprecyzowanie przepisów dotyczących współpracy jednostek Straży Granicznej przy prowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego,

- doprecyzowanie przepisów dotyczących ważności zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego oraz ważności badań psychologicznych,

- doprecyzowanie oraz uaktualnienie terminologii w zakresie przepisów dotyczących badań psychologicznych kandydatów,

- wprowadzenie zwolnienia z drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego dla osób posiadających 5 letni staż pracy lub służby w Służbie Celnej,

- doprecyzowanie opisów sposobu wykonania ćwiczeń fizycznych w trakcie testu kwalifikacyjnego,

- uregulowanie sytuacji kandydatów, którzy po pomyślnym postępowaniu kwalifikacyjnym nie mogą zostać przyjęci do służby z powodu limitu.

Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia
Płk SG Waldemar Popławski – Zastępca Dyrektora Biura Prawnego Komendy Głównej Straży Granicznej
Adres Biuletynu Informacji Publicznej
bip.msw.gov.pl bip.rcl.gov.pl
Adres w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego
Planowany termin wydania rozporządzenia

Listopad 2013 r.

Przyczyny rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia
Status Projektu
Procedowany
do góry