Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

339

L.p.
339
Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Potrzeba zmiany obecnie obowiązującego rozporządzenia wynika z konieczności dostosowania treści aktu wykonawczego do regulacji zawartych w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, zmienionych ustawą z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Zmiany wprowadzane nowelizacją dotyczą:

1. dostosowania przepisów odnośnie wyposażenia pomieszczeń dla osób zatrzymanych do wprowadzonej ustawowo możliwości monitorowania tych pomieszczeń;

2. dostosowania wytycznych odnośnie kontroli pomieszczeń dla osób zatrzymanych do obecnej struktury stanowisk w SG oraz praktyki przeprowadzania takich kontroli;

3. dostosowania sposobu wydawania posiłków do zmian ustawowych;

Ponadto w projekcie zwarto niewielkie zmiany porządkujące i dostosowujące

Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia
Andrzej Jakubaszek – Dyrektor Zarządu do Spraw Cudzoziemców KGSG
Adres Biuletynu Informacji Publicznej
bip.msw.gov.pl bip.rcl.gov.p
Adres w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego
Planowany termin wydania rozporządzenia

Druga połowa 2014 r.

Przyczyny rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia
Status Projektu
Procedowany
do góry