Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

347

L.p.
347
Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego, oznaczania aktów stanu cywilnego, prowadzenia akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego oraz zabezpieczania akt zbiorowych rejestracji niesporządzonych w formie dokumentu elektronicznego, wynoszonych poza urząd stanu cywilnego, stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego  w art. 27 ust. 4 ustawy  z dnia 10 października 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego, zgodnie z którym  minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób: prowadzenia rejestru stanu cywilnego, oznaczania w nim aktów stanu cywilnego, prowadzenia akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego, zabezpieczania akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego niesporządzonych w formie dokumentu elektronicznego w przypadku, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ww. ustawy, uwzględniając konieczność zapewnienia kompletności danych zawartych w rejestrze stanu cywilnego i ich przejrzystości, sprawnego funkcjonowania rejestru stanu cywilnego, ochrony danych osobowych i mając na względzie szczególny charakter akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego.

Rozporządzenie wejdzie w życie równocześnie z ustawą – Prawo o aktach stanu cywilnego, stanowiącą podstawę  do jego wydania, tj. z dniem 1 stycznia 2015 r.

Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Z dniem 1 stycznia 2015 r. wejdzie  w życie ustawa  – Prawo o aktach stanu cywilnego. Zgodnie z art. 5 ust. 1 w zw. z art. 146 ustawy z tą datą wszystkie zdarzenia z zakresu stanu cywilnego będą podlegały ewidencjonowaniu wyłącznie w rejestrze stanu cywilnego prowadzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w dedykowanym systemie teleinformatycznym. Konieczność wydania przedmiotowego rozporządzenia jest zatem następstwem odejścia  w nowej ustawie od prowadzenia rejestracji w postaci papierowej na rzecz

rejestrowania zdarzeń z zakresu stanu cywilnego w postaci elektronicznej. W świetle powyższego zaistniała potrzeba wydania rozporządzenia, którym określony zostanie sposób prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz dostosowany program informatyczny do wymogów ustawowych.

Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia
Karolina Grenda Dyrektor Departamentu Spraw Obywatelskich
Adres Biuletynu Informacji Publicznej
bip.msw.gov.pl bip.rcl.gov.p
Adres w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego
Planowany termin wydania rozporządzenia
Przyczyny rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia
Status Projektu
Opublikowany
do góry