Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

374

L.p.
374
Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (Dz. U. poz. 566) ma na celu zmianę wzoru formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Po kilkumiesięcznym doświadczeniu w praktycznym stosowaniu przepisów wyżej wymienionego rozporządzenia zaistniała konieczność zmiany formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy, w celu jego uproszczenia. Planowane zmiany mają przyczynić się do polepszenia jego treści oraz sprawić, iż będzie on prostszy do stosowania zarówno przez cudzoziemców, jak również przez organy administracji państwowej

Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Projekt rozporządzenia określa nowy wzór formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy uwzględniając potrzebę zapewnienia sprawności postępowania w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy i możliwości skutecznej weryfikacji przesłanek udzielenia tego zezwolenia

Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia
Tomasz Cytrynowicz - Departament Legalizacji Pobytu Urzędu do Spraw Cudzoziemców
Adres Biuletynu Informacji Publicznej
bip.msw.gov.pl bip.rcl.gov.p
Adres w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego
Planowany termin wydania rozporządzenia

marzec 2015 r.

Przyczyny rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia
Status Projektu
Procedowany
do góry