Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

389

L.p.
389
Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Projekt stanowi wykonanie upoważnienia dla Ministra Spraw Wewnętrznych z art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu.

Nowe rozporządzenia zastąpi dotychczas obowiązujące rozporządzenie z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie należności przysługującej funkcjonariuszowi Biura Ochrony Rządu w związku z otrzymaniem pierwszego lokalu – uwzględniając doświadczenie związane ze stosowaniem dotychczasowych przepisów.

Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Projekt rozporządzenia będzie określać, iż należność za lokal przysługuje funkcjonariuszowi, któremu w drodze decyzji administracyjnej przydzielono lokal w miejscowości, w której pełni służbę lub w miejscowości oddalonej od niej o nie więcej niż 100 km. Ponadto, zgodnie z upoważnieniem ustawowym, wskazano że należność przysługuje tylko w przypadku przydzielenia lokalu w drodze decyzji, a nie otrzymania ekwiwalentu.

Przyjęto zasadę, iż wysokość należności będzie określana na podstawie wysokości kwoty bazowej dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, określonej ustawą budżetową, nie zaś w oparciu o wysokość uposażenia zasadniczego

Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia
Michał Kamiński – Szef Gabinetu Szefa Biura Ochrony Rządu
Adres Biuletynu Informacji Publicznej
bip.msw.gov.pl, bip.rcl.gov.pl
Adres w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego
Planowany termin wydania rozporządzenia

Pierwsza połowa 2015 r.

Przyczyny rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia
Status Projektu
Procedowany
do góry