Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

393

L.p.
393
Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Według aktualnie funkcjonującego systemu degresywnego uposażenie zasadnicze policjanta wzrasta o 2% po dwóch latach służby i o 1% za każdy następny rok służby, aż do wysokości 20% po 20 latach służby, oraz o 0,5% za każdy następny rok służby, powyżej 20 lat – łącznie do wysokości 25% po 30 latach służby.

Wskazany powyżej mechanizm corocznego wzrostu uposażenia zasadniczego policjantów nie jest wystarczająco odczuwalny jako element tzw. awansu poziomego, który powinien stanowić uzupełniający lub też alternatywny, w stosunku do awansu na wyższe stanowisko, sposób rozwoju zawodowego policjantów.

Obecny system ten nie ma charakteru motywacyjnego do pozostawania w służbie jak najdłużej, a wysokość maksymalnego wskaźnika procentowego po 30 latach jest znacznie niższa niż w Wojsku Polskim i Służbie Więziennej – 35%.

Dostosowanie obowiązujących w Policji zasad przyznawania dodatku lotniczego umożliwiających optymalne wynagradzanie wykwalifikowanej kadry pilotów i mechaników lotniczych zapewniających możliwość realizacji zadań przez Lotnictwo Policji.

W związku z sytuacją na rynku pracy i wynikających z niej doświadczeń wynika, że bardzo trudno jest przyjąć do służby w Policji, a następnie w niej utrzymać personel lotniczy, zwłaszcza wysoko wykwalifikowanych pilotów. Należy zaznaczyć, że Policja nie prowadzi szkoleń pilotów od podstaw, tylko przyjmuje osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, z kolei proces dalszego szkolenia jest kosztowny i długotrwały. Niejednokrotnie piloci i mechanicy, którzy służą w Policji, a posiadający wysokie kwalifikacje zawodowe, rezygnują z dalszej służby i przechodzą do dalszej pracy w innych instytucji (lub przedsiębiorstwach) oferujących im wyższe wynagrodzenie.

Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Zmiany polegają na wprowadzeniu systemu progresywno-interwałowego wzrostu uposażenia zasadniczego policjantów z tytułu wysługi lat.

Uposażenie zasadnicze policjanta wzrośnie z tytułu wysługi lat o 2% po 2 latach służby i o 1% za każdy następny rok służby, aż do wysokości 20% po 20 latach służby, oraz o kolejne 2% po 22 latach służby, po 24 latach służby, po 26 latach służby, po 28 latach służby, po 30 latach służby i po 32 latach służby – łącznie do wysokości 35% po 35 latach służby. Proponowane zmiany powinny zachęcić do pozostawania w służbie jak najdłużej.

Zmiana przepisów w zakresie wprowadzenia nowych zasad przyznawania dodatku lotniczego, przede wszystkim ma na celu zagwarantowanie wysokiej jakościowo obsługi lotniczej poprzez stosowną gratyfikację finansową odpowiednią do zajmowanego stanowiska, a przede wszystkim zakresu posiadanych uprawnień i faktycznie realizowanych zadań

Takie działanie niewątpliwie będzie czynnikiem motywującym personel lotniczy do systematycznego podwyższania kwalifikacji zawodowych, z uwagi na to, że wysokość dodatku lotniczego wzrasta wraz ze zwiększającymi się uprawnieniami „lotniczymi”.

Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia
Jarosław Wyżgowski – Zastępca Dyrektora Biura Finansów KGP
Adres Biuletynu Informacji Publicznej
bip.msw.gov.pl bip.rcl.gov.p
Adres w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego
Planowany termin wydania rozporządzenia

I kwartał 2015 r.

Przyczyny rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia
Status Projektu
Procedowany
do góry