Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

394

L.p.
394
Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Projekt rozporządzenia został opracowany w związku ze stwierdzoną potrzebą zmiany unormowań dotyczących dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej w zakresie zasad ustalania wysokości dodatku za wysługę lat funkcjonariuszy. Powyższe jest konsekwencją zmiany ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2013 r. poz. 667, z późn. zm.) w zakresie wydłużenia czasu służby uprawniającego funkcjonariuszy tych służb do zaopatrzenia emerytalnego.

Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Projektowane zmiany zakładają zwiększenie wysokości dodatku za wysługę lat  funkcjonariuszy Straży Granicznej po 20 latach służby o 2% co dwa lata służby do wysokości 32 % po 32 latach służby i następnie  po 35 latach służby do wysokości 35%. Powyższe ma stanowić uzupełnienie systemu motywacji funkcjonariuszy do długoletniej służby.

Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia
płk SG Waldemar Popławski Zastępca Dyrektora Biura Prawnego Komendy Głównej Straży Granicznej
Adres Biuletynu Informacji Publicznej
bip.msw.gov.pl bip.rcl.gov.p
Adres w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego
Planowany termin wydania rozporządzenia

Ogłoszono w Dz. U. z 2015 r. pod poz. 418

Przyczyny rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia
Status Projektu
Opublikowany
do góry