Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

24

L.p.
24
Tytuł aktu

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu i wzoru upoważnienia do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz wykorzystywania danych

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o udzieleniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1607), która w art. 8 wprowadziła zmiany do art. 6 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. z 2014 r., poz. 1203 oraz z 2015 r., poz. 1607) - dalej ustawa o SIS i VIS - istnieje potrzeba wprowadzenia zmian do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 września 2011 r. w sprawie trybu dostępu i wzoru upoważnienia do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz wykorzystywania danych (Dz. U. Nr 203, poz. 1193 oraz z 2014 r., poz. 558).

Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Wprowadzenie modyfikacji załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 września 2011 r. w sprawie trybu dostępu i wzoru upoważnienia (…). Przedmiotowa zmiana ma charakter porządkowy i dotyczy pkt 7 i 8 załącznika (zakres uprawnienia w celu wykorzystywania danych VIS). W pkt 7 wskazano aktualną podstawę prawną w przypadku ustalania Państwa Członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. Natomiast w pkt 8 załącznika dostosowano nomenklaturę zmienioną ww. ustawą, w związku z czym wyrażenie: „wniosku o nadanie statusu uchodźcy” zastąpiono wyrażeniem: „wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej”.

Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia
Insp. Andrzej Naperty – Zastępca Dyrektora Biura Służby Kryminalnej KGP
Adres Biuletynu Informacji Publicznej
bip.mswia.gov. pl bip.rcl.gov.pl
Adres w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego
Planowany termin wydania rozporządzenia

Maj/czerwiec 2016

Przyczyny rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia
Status projektu
Procedowany
do góry