Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

396

L.p.
396
Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Zasadniczą przesłanką zmiany rozporządzenia jest planowane uruchomienie modułu usuniętych pojazdów w aplikacji SWD (System Wspomagania Dowodzenia). Moduł ten będzie obejmował czynności związane z usunięciem pojazdu wykonywane wyłącznie przez funkcjonariuszy Policji. Rozbudowa systemu umożliwi m.in. generowanie przez system formularza „Dyspozycji usunięcia pojazdu”.

Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Adaptacja formularza „dyspozycji usunięcia pojazdu” do wersji elektronicznej. Zrezygnowano w nim z elementu wymagającego ręcznego naniesienia, jakim była „pieczęć instytucji wydającej dyspozycję usunięcia pojazdu” wprowadzając „nazwę instytucji …”. Rozszerzono zakres informacji o usuwanym pojeździe dodając obok marki jego model. Uszczegółowienie informacji w tym zakresie ułatwi odnalezienie pojazdu w systemie SWD. Zaproponowane zmiany umożliwią wygenerowanie formularza, o którym mowa, przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego a także automatyczne przypisanie mu kolejnego (niepowtarzalnego) numeru.

Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia
Pan Grzegorz Karpiński Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
Adres Biuletynu Informacji Publicznej
bip.mswia.gov.pl bip.rcl.gov.pl
Adres w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego
Planowany termin wydania rozporządzenia

Opublikowano w Dz. U. 2015, poz. 1282

Przyczyny rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia
Status Projektu
Opublikowany
do góry