Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

14

L.p.
14
Tytuł aktu

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Realizacja upoważnienia ustawowego zawartego w art. 260 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.).

Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Wykonanie znowelizowanego art. 260 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw wewnętrznych został zobowiązany do określenia

wymagań, jakim powinny odpowiadać wewnętrzne i zewnętrzne plany operacyjno-ratownicze, a w szczególności formy sporządzania planów, zakresu zagadnień które powinny zostać określone, ocenione i ustalone oraz zakresu terytorialnego planów. Rozporządzenie jest wydawane w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska, ministrem właściwym do spraw gospodarki oraz  ministrem właściwym do spraw obrony narodowej.

Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia
Pan Mariusz Marczyński, dyrektor Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności KG PSP tel. 022 5233058
Adres Biuletynu Informacji Publicznej
bip.mswia.gov.pl bip.rcl.gov.pl
Adres w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego
Planowany termin wydania rozporządzenia

I połowa marca 2016 r.

Przyczyny rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia
Status projektu
Procedowany
do góry