Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

399

L.p.
399
Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Projektowane rozporządzenie zastąpi obowiązujące w tym zakresie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie (Dz. U. Nr 70, poz. 374, z późn. zm.). Zmiana dotychczasowej regulacji wynika z potrzeby dostosowania przepisów w zakresie równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie do zmienianych równocześnie przepisów dotyczących umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej.  

Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Istotą rozwiązań zaproponowanych w projektowanym rozporządzeniu jest  usprawnienie procesu przyznawania i wypłaty równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

Proponuje się, aby równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie wypłacany był za przedmioty definiowane i określone w normach należności projektowanego jednocześnie rozporządzenia w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia
Płk SG Mirosław Włodarczyk Dyrektor Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej
Adres Biuletynu Informacji Publicznej
bip.msw.gov.pl bip.rcl.gov.p
Adres w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego
Planowany termin wydania rozporządzenia

Marzec 2015 r.

Przyczyny rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia
Status Projektu
Odstąpiono od dalszych prac
do góry