Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

400

L.p.
400
Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Konieczność zmiany załączników nr 1 i 2 do rozporządzenia wynika z konieczności ich dostosowania do zmian wprowadzonych na podstawie:

1)   art. 15 pkt 4 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), polegających na dodanie w art. 9f ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej nowego pkt 2a dotyczącego przestępstw określonych w art. 264a Kodeksu karnego oraz ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz

2)   art. 470 pkt 8 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z 2014 r. poz. 463 i 1004), która w art. 9f ustawy o Straży Granicznej w ust. 1 wprowadza nowy pkt 2b określający przestępstwa z art. 189a Kodeksu karnego i art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 1997 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 554, z późn. zm.). 

Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Uaktualniono i uproszczono obowiązujące formularze, w pkt 1 i 2 załącznika nr 1 oraz w treści załącznika nr 2, zmieniono rozwiązanie polegające dotychczas na skreślaniu niepotrzebnego odesłania (do punktów 1, 1a, 2, 3, 4, 5 i w § 9f ust. 1) i wprowadzono rozwiązanie polegające na bezpośrednim wprowadzaniu w wolnym polu właściwego numeru punktu odnoszącego się do poszczególnych przestępstw. 

Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia
Marcin Własnowolski – Dyrektor Biura Prawnego Komendy Głównej Straży Granicznej
Adres Biuletynu Informacji Publicznej
bip.msw.gov.pl bip.rcl.gov.p
Adres w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego
Planowany termin wydania rozporządzenia

1 kwietnia 2015 r.
opublikowano w w Dzienniku Ustaw z 2015 r. pod poz. 710 

Przyczyny rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia
Status Projektu
Opublikowany
do góry