Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

401

L.p.
401
Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Zmiana brzmienia § 5 rozporządzenia pozwoli rozwiązać występujący podczas przeprowadzanej okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka PSP problem, polegający na trudnościach w uzyskaniu od lekarza pierwszego kontaktu zaświadczenia lekarskiego zawierającego wpis o treści: ,,zdolny do ćwiczeń fizycznych”.

Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Celem nowelizacji jest nadanie nowego brzmienia § 5 rozporządzenia, który otrzyma następującą treść: 

,,§ 5. Do oceny sprawności fizycznej przystępuje strażak, który posiada aktualne zaświadczenie z przeprowadzonych okresowych profilaktycznych badań lekarskich, w którym nie stwierdzono przeciwwskazań zdrowotnych do prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych na stanowisku służbowym.”.

Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia
bryg. Jacek Borowski - Dyrektor Biura Szkolenia KG PSP
Adres Biuletynu Informacji Publicznej
bip.msw.gov.pl bip.rcl.gov.p
Adres w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego
Planowany termin wydania rozporządzenia

kwiecień/maj 2015 r.

opublikowano w Dzienniku Ustaw RP w dniu 25 maja 2015 r. pod poz. 720

Przyczyny rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia
Status Projektu
Opublikowany
do góry