Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

403

L.p.
403
Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Zmiana rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877, z późn. zm.) przenosi przede wszystkim kompetencje w obszarze realizacji niektórych zadań z zakresu organizacji szkolenia i doskonalenia zawodowego w Policji. Podmiotem odpowiedzialnym będzie Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, a nie – jak dotychczas – Komenda Główna Policji.

Powyższa zmiana jest efektem prac prowadzonych w KGP nad zmianami organizacyjnymi, w wyniku których WSPol. przejmie do realizacji dwa zadania szkoleniowe, pozostające dotąd w gestii KGP. Przekazanie ww. zadań jest kolejnym etapem cedowania kompetencji na WSPol.

Dodatkowo, wprowadzone zostaną przepisy, których zasadność wykazała dotychczasowa praktyka stosowania przepisów zmienianego rozporządzenia.

Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Projekt przewiduje powierzenie WSPol. dwóch zadań szkoleniowych, pozostających dotychczas w gestii KGP:

  1. rozpoznawanie potrzeb    szkoleniowych,
  2. opracowywanie pakietów egzaminacyjnych egzaminów końcowych szkoleń zawodowych.

Dodatkowo, projekt przewiduje m.in:

-  kierowanie na szkolenie zawodowe dla absolwentów szkół wyższych w pierwszej kolejności tych policjantów, którzy zaliczyli postępowanie kwalifikacyjne, ale z różnych przyczyn nie zostali na nie w roku poprzednim przyjęci;

- wydłużenie z 18 miesięcy do trzech lat okresu, w którym na szkolenie zawodowe podstawowe nie są kierowani policjanci, pełniący już uprzednio służbę w Policji, w czasie której ukończyli to szkolenie albo w inny sposób uzyskali kwalifikacje zawodowe podstawowe, a następnie zostali zwolnieni ze służby w Policji i ponownie do niej przyjęci.

Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia
Mariusz Cichomski, Zastępca Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego MSW
Adres Biuletynu Informacji Publicznej
bip.msw.gov.pl bip.rcl.gov.p
Adres w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego
Planowany termin wydania rozporządzenia

kwiecień 2015 r.

Przyczyny rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia
Status Projektu
Procedowany
do góry