Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

404

L.p.
404
Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Konieczność wydania przedmiotowego rozporządzenia, zmieniającego rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie umundurowania Policji (Dz. U. Nr 90, poz. 738, z późn. zm.) wynika z potrzeby uregulowania w nim sposobu noszenia przez policjantów odznaki Skoczka Spadochronowego Policji, przewidzianej w projekcie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom. W przywołanym bowiem projekcie katalog odznak policyjnych został rozszerzony o powyższą odznakę

Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Projekt określa sposób noszenia odznaki "Skoczka Spadochronowego Policji". Celem projektowanej regulacji jest zapewnienie spójności z przepisami projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zm. rozporządzenie w sprawie wzorów odznak policyjnych oraz szczegółowych zasad i trybu ich nadawania policjantom, zakładającymi rozszerzenie katalogu odznak policyjnych o powyższą odznakę

Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia
Mariusz Cichomski, Zastępca Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego MSW
Adres Biuletynu Informacji Publicznej
bip.msw.gov.pl bip.rcl.gov.p
Adres w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego
Planowany termin wydania rozporządzenia

Marzec / Kwiecień 2015 r.

Przyczyny rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia
Status Projektu
Procedowany
do góry