Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

33

L.p.
33
Tytuł aktu

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nadania osobowości prawnej Ośrodkowi Matka Boża Uzdrowienie Chorych w Knurowie.

Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Projektowane rozporządzenie realizuje dyspozycję art. 4 ust. 3 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską podpisanego w Warszawie w dniu 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318), zgodnie z którym inne instytucje kościelne mogą na wniosek władzy kościelnej uzyskać osobowość prawną na podstawie prawa polskiego. Statut Ośrodka zapewnia bezpieczeństwo obrotu prawnego, zaś nadanie tej jednostce kościelnej osobowości prawnej przyczyni się do uzyskania przez nią większej sprawności działania, przez co ułatwi osiągnięcie jej celów statutowych.

Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Nadanie osobowości prawnej instytucji Ośrodek Matka Boża Uzdrowienie Chorych w Knurowie.

Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia
Józef Różański Dyrektor Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA.
Adres Biuletynu Informacji Publicznej
bip.mswia.gov. pl bip.rcl.gov.pl
Adres w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego
Planowany termin wydania rozporządzenia

marzec 2016r./I poł. kwietnia 2016 r.

Przyczyny rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia
Status projektu
Procedowany
do góry