Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

409

L.p.
409
Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Realizacja upoważnienia ustawowego zawartego w art. 138b ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami polegająca na wydaniu do 30 czerwca 2015 r. rozporządzenia w sprawie sposobu, trybu i terminów przekazania danych z ewidencji i rejestrów prowadzonych przez: starostów, wojewodów i marszałków województw, do centralnej ewidencji kierowców.

Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Zgodnie z art. 138b ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami minister właściwy do spraw wewnętrznych, jest obowiązany do określenia, w drodze rozporządzenia, sposobu, trybu i terminów przekazania do centralnej ewidencji kierowców zgromadzonych do dnia 3 stycznia 2016 r. w zakresie, o którym mowa odpowiednio w art. 100b ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, w brzmieniu obowiązującym od dnia 4 stycznia 2016 r., danych przez:

 1. starostów z:
 1. ewidencji instruktorów,
 2. rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
 1. marszałków województw z:
 1. ewidencji egzaminatorów,
 2. ewidencji uprawnionych lekarzy,
 3. ewidencji uprawnionych psychologów,
 4. rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną,
 1. wojewodów z:
 1. ewidencji instruktorów techniki jazdy,
 2. rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy
Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia
Pan Roman Kusyk - Dyrektor Departamentu Ewidencji Państwowych w MSW
Adres Biuletynu Informacji Publicznej
bip.msw.gov.pl bip.rcl.gov.p
Adres w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego
Planowany termin wydania rozporządzenia

II połowa czerwca 2015 r.

Przyczyny rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia
Status Projektu
Procedowany
do góry