Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

411

L.p.
411
Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego określonego w art. 23 ust. 7 ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. Nr z 2014 r. poz. 1389). Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 768) wprowadziła zmiany w ustawie o wykonywaniu prac podwodnych. Mianowicie jej art. 12 dokonał nowelizacji art. 19 i 20 ustawy o wykonywaniu prac podwodnych, w zakresie zawodów związanych z wykonywaniem prac podwodnych zmniejszając ich liczbę do trzech, mianowicie do: nurka, kierownika prac podwodnych oraz operatora systemów nurkowych do prowadzenia głębinowych i długotrwałych prac podwodnych. Jednocześnie dla nurka, jak i kierownika prac podwodnych ustalono dyplomy w trzech klasach uprawniające do wykonywania zawodu w zakresie odpowiadającym I, II i III klasie.  Natomiast art. 37 ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych spowodował, że dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie upoważnień zawartych w art. 22 ust. 8 i art. 23 ust. 6 i 7 zmienianej ustawy o wykonywaniu prac podwodnych zachowują moc przez okres 12 miesięcy od dnia wejście w życie ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych.

Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Projekt rozporządzenia ma charakter dostosowawczy w zakresie nazw zawodów, którymi posługuje się nowelizowana ustawa o wykonywaniu prac podwodnych. Jego rozwiązania instytucjonalne są wzorowane na podstawie obecnie obowiązujących przepisach. Przy czym uwzględniają one kryteria, które zostały wprowadzone w drodze nowelizacji przepisów ustawy o wykonywaniu prac podwodnych. Kwestia ustalenia adekwatności kwalifikacji służbowych w stosunku do kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania prac podwodnych uwzględnia zapisy rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 maja 20104 r. (Dz. U. Nr 138, poz. 1468 oraz z 2011 r. Nr 128, poz. 728) w sprawie wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz ustawy o wykonywaniu prac podwodnych.

Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia
Mariusz Cichomski – Zastępca Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego
Adres Biuletynu Informacji Publicznej
http://bip.msw.gov.pl/
Adres w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego
Planowany termin wydania rozporządzenia

Opublikowano w: Dz.U. 2015 poz. 1129

Przyczyny rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia
Status Projektu
Opublikowany
do góry