Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

414

L.p.
414
Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Rozporządzenie wykonuje upoważnienie zawarte w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.).

Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Minister Spraw Wewnętrznych określa corocznie wysokość środków finansowych z budżetu państwa oraz ich podział między jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Środki finansowe na ten cel zostały ujęte w budżecie państwa na 2015 r. w części 42 – Sprawy wewnętrzne, dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75409 – Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.

Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia
bryg. Joanna Teler - Dyrektor Biura Finansów KG PSP
Adres Biuletynu Informacji Publicznej
bip.msw.gov.pl, bip.rcl.gov.pl
Adres w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego
Planowany termin wydania rozporządzenia

Październik 2015 r.

Przyczyny rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia
Status Projektu
Procedowany
do góry