Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

415

L.p.
415
Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego określonego w art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827). Przepis zobowiązuje ministra właściwego do spraw wewnętrznych
i Ministra Obrony Narodowej do corocznego określania, w drodze rozporządzenia terminu ogłoszenia kwalifikacji wojskowej i czasu jej trwania na terytorium państwa oraz roczników i grup osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

W projekcie określono termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej na dzień 15 stycznia 2016 r. Zaproponowano, również aby kwalifikacja wojskowa odbywała się w okresie: od 1 lutego do 29 kwietnia 2016 r. Ponadto w projekcie określono, iż do kwalifikacji wojskowej w 2016 r. będą obowiązani przystąpić m.in. mężczyźni urodzeni w 1997 r., mężczyźni urodzeni w latach 1992-1996 r., nieposiadający określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, kobiety urodzone w latach 1992-1997 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, a także osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej.

Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia
Edyta Muszyńska - Zastępca Dyrektora Departa- mentu Ratownictwa i Ochrony Ludności MSW.
Adres Biuletynu Informacji Publicznej
bip.msw.gov.pl, bip.rcl.gov.pl
Adres w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego
Planowany termin wydania rozporządzenia

Listopad 2015 r.

Przyczyny rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia
Status Projektu
Procedowany
do góry