Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

417

L.p.
417
Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zawartego w art. 139 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.) 

Dotychczas przedmiotowe kwestie regulowało rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 grudnia 2014 r.  w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia dla cudzoziemca wymaganego do udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji  (Dz. U. z 2015 r. poz. 27). Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z ogłoszenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2014 r., mającej stanowić podstawę do określenia wysokości minimalnego wynagrodzenia dla cudzoziemca wymaganego do udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. 

Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Rozporządzenie określa wysokość minimalnego wynagrodzenia wymaganego do udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu podjęcia w Rzeczypospolitej Polskiej pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, w taki sposób, aby wysokość minimalnego wynagrodzenia nie była niższa niż równowartość 150% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym obliczanego na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w danym roku na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.).

Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia
Aneta Kmita - Dyrektor Departamentu Legalizacji Pobytu Urzędu do Spraw Cudzoziemców
Adres Biuletynu Informacji Publicznej
bip.msw.gov.pl, bip.rcl.gov.pl
Adres w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego
Planowany termin wydania rozporządzenia

Sierpień 2015 r.

Przyczyny rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia
Status Projektu
Procedowany
do góry