Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

420

L.p.
420
Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Opracowanie projektu rozporządzenia wynika z potrzeby wykonania nowego upoważnienia ustawowego zawartego w art. 10aa ust. 5 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1402 i 1822 oraz  z 2015 r. poz. 529, 1045 i ….)

Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

W projekcie określono, że przekazywanie informacji o odnalezieniu osoby poszukiwanej wraz z wnioskiem o potwierdzenie aktualności czynności zleconych oraz przesłanie informacji uzupełniających lub dokumentów umożliwiających wykonanie czynności zleconych. będzie następowało przy użyciu faksu lub poczty elektronicznej, a także dodatkowo  powiadamiała drogą telefoniczną jednostkę Policji prowadzącą poszukiwania o wysłaniu wskazanej informacji.

Przekazywanie przez jednostkę Policji informacji o aktualności czynności zleconych, informacji uzupełniających lub dokumentów umożliwiających wykonanie czynności zleconych będzie następowało w sposób zapewniający bezpieczeństwo przekazu informacji zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia
Marcin Własnowolski Dyrektor Biura Prawnego Komendy Głównej Straży Granicznej
Adres Biuletynu Informacji Publicznej
bip.msw.gov.pl, bip.rcl.gov.pl
Adres w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego
Planowany termin wydania rozporządzenia

wrzesień 2015 r.

Przyczyny rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia
Status Projektu
Procedowany
do góry