Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

421

L.p.
421
Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Nadanie nowego brzmienia upoważnieniu ustawowemu ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. poz. ....)

Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Planowane wprowadzenie:

  1. szczegółowych wymagań kwalifikacyjnych, jakie powinni spełniać pracownicy na poszczególnych stanowiskach pracy w jednostkach ochrony przeciwpożarowej;
  2. rodzajów szkoleń równorzędnych ze szkoleniem w zawodzie strażak;
  3. zakresu oraz formy realizacji szkolenia w zawodzie strażak;
  4. zakresu programowego szkolenia oraz trybu ustalania programu tego szkolenia;
  5. trybu wydawania oraz wzoru świadectwa o ukończeniu szkolenia.
Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia
Jacek Borowski – dyrektor Biura Szkolenia KG PSP
Adres Biuletynu Informacji Publicznej
bip.msw.gov.pl, bip.rcl.gov.pl
Adres w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego
Planowany termin wydania rozporządzenia

IV kwartał 2015 r.

Przyczyny rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia
Status Projektu
Procedowany
do góry