Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

422

L.p.
422
Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Potrzeba wydania nowego rozporządzenia wynika ze zmiany treści przepisu upoważniającego do wydania przedmiotowego aktu wykonawczego (art. 26 ust. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) 

Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Wzór formularza wniosku został dostosowany do zmian w ustawie dokonanych ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP oraz niektórych innych ustaw, m.in. do przyjętej tam terminologii. Ww. ustawa nowelizująca wprowadziła pojęcie „wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej” oznaczające wniosek o objęcie przez RP ochroną cudzoziemca, który ubiega się o status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. Zmienił się m.in. układ danych zamieszczanych we wniosku w celu osiągnięcia większej czytelności i przejrzystości wniosku.

Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia
Andrzej Karpiak, Dyrektor Departamentu Postępowań Uchodźczych, Urząd do Spraw Cudzoziemców
Adres Biuletynu Informacji Publicznej
bip.rpl.gov.pl, bip.rpc.gov.pl
Adres w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego
Planowany termin wydania rozporządzenia

Z dniem wejścia w życie ustawy (ustawa jest obecnie na etapie rozpatrywania przez Senat)

Przyczyny rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia
Status Projektu
Procedowany
do góry