Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

423

L.p.
423
Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Zmiana rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie utworzenia komend rejonowych Policji na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. z 2003 r. nr 2, poz. 23), ma na celu dostosowanie obowiązujących uregulowań prawnych w zakresie zadań i zasad organizacji Policji Sądowej oraz uporządkowanie rozwiązań organizacyjnych przyjętych w Komendzie Stołecznej Policji.

Zauważyć bowiem należy, iż dyspozycja § 3 pkt 4 przedmiotowego rozporządzenia stanowi, iż właściwość terytorialna Komendanta Rejonowego Policji Warszawa IV obejmuje obszar dzielnic: „Bemowo i Wola, a w zakresie zadań policji sądowej – obszar m. st. Warszawy”. Powyższy zapis, w świetle obowiązujących w zakresie zadań i zasad organizacji policji sądowej przepisów zdezaktualizował się, ponieważ obecnie zgodnie z treścią § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań i zasad organizacji policji sądowej, policja sądowa usytuowana została w strukturze organizacyjnej komend wojewódzkich Policji i Komendzie Stołecznej Policji.

Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Zmiana polegać będzie na zmodyfikowaniu dyspozycji zawartej w § 3 pkt 4 przedmiotowego rozporządzenia, poprzez usunięcie z jego treści zapisu „a w zakresie zadań policji sądowej – obszar m. st. Warszawy”.

Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia
Mariusz Cichomski – Zastępca Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego
Adres Biuletynu Informacji Publicznej
bip.msw.gov.pl, bip.rcl.gov.pl
Adres w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego
Planowany termin wydania rozporządzenia

Wrzesień 2015 r.

Przyczyny rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia
Status Projektu
Procedowany
do góry