Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

424

L.p.
424
Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Projekt stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w 80ch ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, w brzmieniu nadanym jej ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Projektowane rozporządzenie, zgodnie z delegacja ustawową, ma określić:

1) wysokość opłaty za udostępnienie danych jednostkowych – wynoszącą 30 zł 40 gr;

2) warunki i sposób wnoszenia opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów – to jest na konto Funduszu CEPiK przed złożeniem wniosku o udostępnienie danych zarówno jednostkowych jak i danych do celów komercyjnych i niekomercyjnych;

3) sposób dokumentowania wniesienia opłaty za udostępnienie danych – to jest dowód wniesienia opłaty dołączony do wniosku, także jako wydruk z systemu bankowego

Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia
Roman Kusyk – Dyrektor Departamentu Ewidencji Państwowych MSW
Adres Biuletynu Informacji Publicznej
http://bip.msw.gov.pl/
Adres w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego
Planowany termin wydania rozporządzenia

Grudzień 2015

Przyczyny rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia

Opublikowano w Dz.U. 2015 r. poz. 1937

Status Projektu
Opublikowany
do góry