Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

426

L.p.
426
Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych do wydania rozporządzenia określającego wzór tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca wydawanego przez organ Straży Granicznej oraz tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca, wydawanego przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz formularza wniosku o wydanie lub wymianę tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca, zawartego art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680 z późn. zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. ……..).

Potrzeba wydania nowego rozporządzenia wynika ze zmiany brzmienia upoważnienia ustawowego zawartego w art. 60 ust. 1 ustawy dokonanego ww. nowelizacją, w związku z wprowadzeniem regulacji dającej podstawę prawną do wydania zaświadczenia tożsamości cudzoziemcowi przekazanemu przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 604/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE L 180 z 29.06.2013, str. 31), zwanego dalej „rozporządzeniem 604/2013”.

Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Rozporządzenie określa:

1)        wzory:

a)       tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca wydawanego przez organ Straży Granicznej oraz tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca wydawanego przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców,

b)       formularza wniosku o wydanie lub wymianę tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca;

2)       liczbę i wymogi dotyczące fotografii dołączanych do wniosku o wydanie lub wymianę ww. dokumentów

Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia
Andrzej Karpiak - Dyrektor Departamentu Postępowań Uchodźczych Urzędu do Spraw Cudzoziemców
Adres Biuletynu Informacji Publicznej
bip.rpl.gov.pl, bip.rpc.gov.pl
Adres w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego
Planowany termin wydania rozporządzenia

Październik / listopad 2015 r,

Przyczyny rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia
Status Projektu
Procedowany
do góry