Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

428

L.p.
428
Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Realizacja upoważnienia ustawowego zawartego w art. 33 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. poz. 1741, z późn. zm.)

Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

1. Dostosowanie wzoru protokołu uznania ojcostwa, stanowiącego załącznik nr 18 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. poz.194), do zmian wprowadzonych w ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego, mocą ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności (Dz. U. poz. 1087).

2. Zmiany w dwóch wzorach zaświadczeń: stwierdzającym brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz stwierdzającym, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego, stanowiących odpowiednio załącznik nr 26 i 27 do ww. rozporządzenia.

Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia
Karolina Grenda Dyrektor Departamentu Spraw Obywatelskich w MSW
Adres Biuletynu Informacji Publicznej
bip.msw.gov.pl, bip.rcl.gov.pl
Adres w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego
Planowany termin wydania rozporządzenia

II połowa października 2015 r.

Przyczyny rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia
Status Projektu
Procedowany
do góry