Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

430

L.p.
430
Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Dostosowanie wzoru formularza określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji dotyczących naruszeń, w związku z którymi składano zapytania za pośrednictwem Krajowego Punktu Kontaktowego (Dz. U. poz. 561) do zmian wynikających z ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. poz. 591), tj. do zmiany brzmienia art. 80k ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Przed zmianą art. 80k ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym brzmiał „niedopełnieniem obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa lub przewożenia dziecka w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci”, zaś po zmianie brzmi „niedopełnieniem obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa lub przewożenia dziecka w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci”. Powyższa zmiana brzmienia ustawy została uwzględniona w załączniku do niniejszego projektu rozporządzenia.

Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia
Pan Przemysław Kuna Podsekretarz Stanu w MSW
Adres Biuletynu Informacji Publicznej
bip.msw.gov.pl bip.rcl.gov.pl
Adres w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego
Planowany termin wydania rozporządzenia

Grudzień 2015 r.

Przyczyny rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia
Status Projektu
Procedowany
do góry