Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

433

L.p.
433
Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.), w brzmieniu nadanym jej ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw zawiera w art. 80ba ust. 6 pkt 3 delegację ustawową do wydania rozporządzenia, w którym zostanie określony tryb i terminy przekazywania danych pomiędzy centralną ewidencją pojazdów (CEP) a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym (UFG) oraz warunki, sposób i tryb współdziałania między nimi w zakresie przekazywania danych przez zakłady ubezpieczeń. Regulacje te są niezbędne dla umożliwienia przekazywania przez zakłady ubezpieczeń danych o pojazdach do centralnej ewidencji pojazdów

Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Projekt rozporządzenia powinien określać zasady przepływu danych między CEP, a UFG oraz zasady współpracy administratora CEP i UFG, uwzględniając okres przejściowy wynikający z art. 13 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw oraz docelowe rozwiązania przewidziane w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Do rozwiązań przewidzianych w rozporządzeniu muszą być dostosowane systemy teleinformatyczne CEP, UFG i zakładów ubezpieczeń.

Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia
Roman Kusyk – Dyrektor Departamentu Ewidencji Państwowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
Adres Biuletynu Informacji Publicznej
bip.msw.gov.pl bip.rcl.gov.pl
Adres w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego
Planowany termin wydania rozporządzenia

Grudzień 2015 r. /styczeń 2016 r. 

Przyczyny rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia
Status Projektu
Procedowany
do góry