Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

434

L.p.
434
Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Projekt ma na celu wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 80a ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Projekt ma na celu określenie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych danych oraz tryb wprowadzania danych do centralnej ewidencji pojazdów, co ma zapewnić, że ewidencja ta stanie się bazą referencyjną.

Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia
Roman Kusyk – Dyrektor Departamentu Ewidencji Państwowych MSW
Adres Biuletynu Informacji Publicznej
bip.msw.gov.pl bip.rcl.gov.pl
Adres w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego
Planowany termin wydania rozporządzenia

grudzień 2015 r.

 

Przyczyny rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia
Status Projektu
Procedowany
do góry