Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

435

L.p.
435
Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Projekt ma na celu wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 80d ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1273) zmienia podstawę prawną do pobierania opłaty ewidencyjnej przez stacje kontroli pojazdów. Dotychczas stacje kontroli pojazdów pobierały opłatę ewidencyjną z tytułu wpisu do dowodu rejestracyjnego przez diagnostę kolejnego terminu badania technicznego, obecnie zaś stacje kontroli pojazdów będą pobierały opłatę ewidencyjną za każde rozpoczęte badanie techniczne pojazdu.

Powyższe skutkuje koniecznością uwzględnienia w rozporządzeniu, które określa wysokości opłat ewidencyjnych oraz tryb i zasady ich pobierania, ewidencjonowania, przekazywania i rozliczania ww. zmiany.

Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia
Roman Kusyk – Dyrektor Departamentu Ewidencji Państwowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
Adres Biuletynu Informacji Publicznej
bip.msw.gov.pl, bip.rcl.gov.pl
Adres w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego
Planowany termin wydania rozporządzenia

Grudzień 2015 r.

Przyczyny rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia
Status Projektu
Procedowany
do góry