Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

440

L.p.
440
Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Nadanie nowego brzmienia upoważnienia ustawowego, ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. poz. 1505)

Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie nowego upoważnienia dla Ministra Spraw Wewnętrznych zawartego w podstawie art. 11j ust. 19 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.), do określenia wzoru zawiadomienia, którym rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych informuje Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o szkoleniach dla rzeczoznawców, w których brał udział, wzoru zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla rzeczoznawców oraz sposobu i trybu wnoszenia opłaty za szkolenie

Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia
Paweł Janik Dyrektor Biura Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej
Adres Biuletynu Informacji Publicznej
bip.msw.gov.pl, bip.rcl.gov.pl
Adres w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego
Planowany termin wydania rozporządzenia

Opublikowano w Dz.U. 2015 r. poz. 1963

Przyczyny rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia
Status Projektu
Opublikowany
do góry