Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

442

L.p.
442
Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Projekt ma na celu wykonanie delegacji, zawartej w art. 80bb ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, w brzmieniu obowiązującym od dnia 4 stycznia 2016 r.

Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Najszerszy zakres udostępnianych danych przyznany został organom rejestrującym pojazdy jako przekazującym do ewidencji najszerszy katalog danych.

Pozostałe podmioty wprowadzające dane do ewidencji otrzymają dostęp wyłącznie do danych, zgodnie z zakresem realizowanych zadań ustawowych

Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia
Roman Kusyk – Dyrektor Departamentu Ewidencji Państwowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
Adres Biuletynu Informacji Publicznej
bip.msw.gov.pl, bip.rcl.gov.pl
Adres w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego
Planowany termin wydania rozporządzenia

Grudzień 2015 r.

Przyczyny rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia
Status Projektu
Procedowany
do góry