Wykaz prac legislacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

444

L.p.
444
Przyczyny i potrzeba wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Projekt ma na celu wykonanie delegacji, zawartej w art. 100h ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, w brzmieniu obowiązującym od dnia 4 stycznia 2016 r.

Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia

Obowiązek wydania rozporządzenia związany jest z przyjętym w ustawie sposobem wprowadzenia danych do centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych. W myśl art. 100h ust. 2 ustawy wprowadzenie danych następuje przez pobranie danych zgromadzonych w ewidencji, ich weryfikację, w szczególności w oparciu o posiadane bazy danych, rejestry i dokumenty, oraz wpisanie nowych danych. Zatem proces wprowadzenia danych do ewidencji poprzedzony jest pobraniem danych już zgromadzonych, po czym powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności aktualizuje udostępniane dane w oparciu o dokumenty i dostępną mu wiedzę

Imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu rozporządzenia
Roman Kusyk – Dyrektor Departamentu Ewidencji Państwowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
Adres Biuletynu Informacji Publicznej
bip.msw.gov.pl, bip.rcl.gov.pl
Adres w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego
Planowany termin wydania rozporządzenia

Grudzień 2015 r.

Przyczyny rezygnacji z prac nad projektem rozporządzenia
Status Projektu
Procedowany
do góry